За EurLIFE

Европейската обсерватория за качество на живот (EurLIFE) е най-новият портал на Eurofound, създаден през 2017 г.

Роля

С подкрепата на Мрежа от европейски кореспонденти EurLIFE представя резултати от анализ на данните от проучвания и качествени изследвания в областта на качеството на живот и обществените услуги за всички държави — членки на ЕС, и Норвегия.

Целта е да се подпомогнат политиците в усилията им за създаване на по-добри условия за живот на европейските граждани. Проучванията разглеждат въздействието на качеството на обществото върху благополучието. Набляга се също на достъпа до обществени услуги и тяхното качество на фона на едно все по-застаряващо и разнообразно общество, бюджетни ограничения и технологични промени. Периодичното Европейско проучване на качеството на живот (EQLS) на Eurofound дава цялостна представа за условията на живот в европейските държави и е ключов източник на данни за обсерваторията.

Основен фокус

По отношение на стратегическата тема на Eurofound за качество на живота и обществените услуги в програмния период 2017—2020 EurLIFE покрива две основни подтеми:

Целева група

Дейността на EurLIFE е насочена към основните заинтересовани страни на Eurofound, включително европейските социални партньори, институциите на ЕС и правителствата на държавите членки, както и към политици, практици и организации на гражданското общество в сферата на качеството на живот и обществените услуги.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар