Достъп до вътрешни документи

Гражданите могат да подават заявления за достъп до документите на Eurofound. Eurofound счита предоставянето на достъп за обществеността до нейните вътрешни документи за важен елемент от по-широката ѝ информационна политика за осигуряване на възможно най-пълна представа за дейностите на Eurofound.

През 2003 г. беше разширен обхватът на Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, Съвета и Комисията, за да бъдат включени агенциите на ЕС. През март 2004 г. управителният съвет (известен също като административен или ръководен съвет) на Eurofound прие правила за прилагане (91KB PDF) с цел прилагането на Регламента.

Казано най-общо, в Регламента се посочва, че гражданите имат право на достъп до вътрешните, непубликувани документи на Eurofound при спазване на принципите, условията и ограниченията, определени в Регламента.

С цел да се помогне на гражданите да определят документите, които могат да представляват интерес за тях, в Регламента се предвижда съществуването на регистър на официалните документи с преки връзки към самите документи, доколкото това е възможно.

Документи на Eurofound, достъпни онлайн

Историческите архиви на Eurofound са на разположение на изследователите в историческите архиви на Европейския съюз в Европейския университетски институт във Флоренция.

Искания за други документи на Eurofound

Могат да бъдат поискани и други документи. В краткото ръководство по-долу е обяснено как да упражнявате правото си на достъп.

Исканията за други документи следва да се отправят до ръководителя на администрацията в писмена форма (поща, факс или електронна поща) и в тях следва ясно да се посочи, че искането се подава в съответствие с Регламент (ЕО) № 1049/2001. Бъдете възможно най-точни по отношение на това, което искате, и предоставете възможно най-много информация, за да помогнете за идентифициране на искания(ите) документ(и).

Пощенският адрес на Eurofound е:
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions / Eurofound
Wyattville Road
Loughlinstown
Co. Dublin, D18 KP65
Ireland

За да поискате документи по електронната поща, изпратете искането си на адрес: publicaccess@eurofound.europa.eu. Исканията по факс следва да бъдат изпратени на номер +353 1 282 6456.
Имайте предвид, че документите могат да бъдат класифицирани като поверителни или с ограничен достъп, когато тяхното разпространение би навредило на интересите на физически лица или на органите, както е определено в член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001. Разгледайте вътрешните правила на Eurofound относно класифицирането на документи по-долу.