Заинтересовани страни и партньори

Мисията на Eurofound е да предоставя знания, които да се използват за разработване на по-добри социални политики и политики в областта на заетостта и труда. Независимо че ролята и дейността на Eurofound са главно на ниво ЕС, тя е свързана с държавите членки по редица начини.

Членовете на управителния съвет на Eurofound се определят чрез номинации от правителствата и организациите на социалните партньори на държавите членки, като трима от членовете са представители на Европейската комисия, а един е независим експерт, който се определя от Европейския парламент. Управителният съвет се подпомага от изпълнителен съвет от осем членове , съставен от председателя и трима заместник-председатели на управителния съвет, координаторите на трите групи (правителства, работодатели и служители) и един представител на Европейската комисия.

Институциите на ЕС, правителствата и социалните партньори са целевите групи, ползващи с най-голям приоритет продуктите и услугите на Eurofound. Важна част от комуникационната стратегия на Eurofound е насочена към предоставяне на доказателства и услуги на тези заинтересовани страни с цел подпомагане на техните роли. В рамките на сътрудничеството се изготвят персонализирани доклади , базирани на съществуващи данни на Eurofound.

Институции и органи на ЕС

Eurofound поддържа динамични отношения с институциите чрез формални (институционални) и неформални връзки. Eurofound е автономна агенция на ЕС и като такава принадлежи към групата от органи на ЕС. Тя е член и на мрежата на агенциите на ЕС.

Eurofound има подписани договори за сътрудничество с пет от тези сродни агенции:

  • Европейски център за развитие на професионалното обучение ( CEDEFOP)
  • Европейски институт за равенство между половете ( EIGE)
  • Европейска агенция за безопасност и здраве при работа ( EU-OSHA)
  • Европейска фондация за обучение (ETF)
  • Агенция за основните права (FRA).

Тези договори се изпълняват чрез годишни планове за действие и са основа за обмен на източници на данни и за съвместни инициативи като проучвания, мероприятия и оперативни системи.

Европейската комисия участва в управлението на Eurofound чрез участието си в управителния съвет на Eurofound, където има важна роля за приемането на работните програми. Европейският парламент назначава в управителния съвет независим експерт без право на глас.

Eurofound работи със Съвета на ЕС основно чрез програмите на председателствата, като осигурява експертен опит, лектори или друг вид съдействие при организиране на мероприятията на председателствата. Съвместни мероприятия се организират и с Европейския парламент и Европейския икономически и социален комитет .

Eurofound разполага с офис в Брюксел, за да поддържа по-тесни контакти с институциите на ЕС. За допълнителна информация се свържете с бюрото за връзка в Брюксел .

Правителства

Всяка държава членка има свой правителствен представител в управителния съвет — обикновено това е длъжностно лице от министерството на труда и социалната политика.

Тъй като задачата на управителния съвет е да приема работните програми и да предлага бюджета на Eurofound, правителствата на държавите членки играят важна роля във функционирането на Eurofound. Правителствата на държавите членки са създали (в ролята им на Съвет на ЕС) Eurofound и продължават да финансират функционирането ѝ чрез общия бюджет на ЕС.

Социални партньори

Мандатът на Eurofound е да оказва подкрепа на Комисията, другите институции, органи и агенции на Съюза, държавите членки и социалните партньори във формирането и изпълнението на политики, насочени към подобряване на условията на живот и труд, в разработването на политики за заетост и в насърчаването на диалога между управителните органи и трудещите се. За тази цел Eurofound повишава знанията и ги разпространява, предоставя факти и услуги за разработване на политиките, включително основани на научни изследвания заключения, и улеснява обмена на знания сред и между участниците от Съюза и националните участници.

Всяка страна от социалното партньорство в рамките на отделните държави членки има представител в управителния съвет, като по този начин се гарантира отразяване на разнообразието на системите за индустриални отношения и на културните ценности в рамките на ЕС. Представители на европейските организации на социалните партньори координират работата на групите и участват в заседанията на управителния съвет.

Други

Eurofound си сътрудничи с международни организации, напр. Международната организация на труда (МОТ) и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие ( ОИСР). Сътрудничеството се изразява в съдействие при разработването на доклади или организиране на съвместни мероприятия.

Eurofound се ангажира и с гражданското общество чрез различни прояви (напр. тристранни органи, гражданското общество, представено в неправителствени организации, и академичните среди). Академичните и научноизследователските общности са едни от основните потребители на знанията на Eurofound. Изследователи и други представители на академичните среди често се избират (чрез открита тръжна процедура) за провеждането на полеви проучвания за Eurofound.