Working time developments in the 21st century: Work duration and its regulation in the EU

Report
Публикувано
01 March 2016
Formats
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Обзор

This report examines the main trends and milestones characterising the evolution of the most important aspects of collectively agreed working time in the European Union during the first decade of the 21st century. Drawing primarily on information collected by Eurofound across all EU Member States and Norway, it focuses in particular on five sectors: chemicals, metalworking, banking, retail and public administration. The report describes the institutional regimes of regulation and assesses the evolution of agreed working hours (hours expected to be spent on work according to collective agreements or agreed between employers and employees) and usual working hours (hours usually spent in practice in work activities) between 1999 and 2014. The report points to the tension that exists between the pressure for decreased working hours in favour of a better work–life balance and fewer health problems for workers and the need for working time flexibility to meet the demands of a modern world economy. 

 • Report

  Number of Pages: 
  102
  Reference No: 
  EF1573
  ISBN: 
  978-92-897-1439-6
  Catalogue: 
  TJ-02-15-968-EN-C
  DOI: 
  10.2806/888566
  Catalogue info

  Working time developments in the 21st century: Work duration and its regulation in the EU

  This report examines the main trends and milestones characterising the evolution of the most important aspects of collectively agreed working time in the European Union during the first decade of the 21st century. Drawing primarily on information collected by Eurofound across all EU Member States and Norway, it focuses in particular on five sectors: chemicals, metalworking, banking, retail and public administration.

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF15731
  Catalogue info

  Промени в работното време през ХХІ век Продължителност на работното време и регулирането му в ЕС

  Authors: 
  Eurofound

  В настоящия доклад са изследвани основните тенденции и етапи, характеризиращи развитието на най-важните аспекти на колективно договореното работно време в Европейския съюз през първото десетилетие на ХХІ век. Въз основа предимно на информация, събрана от Еurofound във всички държави — членки на ЕС, и Норвегия, проучването поставя акцента по-специално върху пет сектора: химическа промишленост, металообработване, банков сектор, търговия на дребно и публична администрация. В доклада са описани институционалните схеми на регулиране и е направена оценка на промените в договорените работни часове (часове на работа съгласно колективните трудови договори и договорени между работодателите и работниците) и обичайните работни часове (часове, използвани обичайно на практика за трудови дейности) през периода 1999—2014 г. В доклада е посочено противоречието, съществуващо между натиска за намалено работно време в полза на по-добро съвместяване на професионалния и личния живот и по-малко проблеми със здравето за работниците и необходимостта от гъвкавост на работното време, за да се задоволят изискванията на съвременната световна икономика.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментари

Is the report "Working time developments in the 21st century: Work duration and its regulation in the EU" (EF1573) also available in French ?
Thanks
Paul Grosjean
18.03.2016

Коментар