Демокрация и доверие по време на пандемията от COVID-19

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Three rounds of the e-survey have been carried out to date.

 • Round 1: Launched on 9 April 2020 when most Member States were in their first lockdown
 • Round 2: July 2020 when economies and societies were gradually reopening
 • Round 3: March 2021, almost a year on, as countries were still dealing with various levels of lockdown to curb the spread of new strains of the virus, while vaccination programmes were rolled out.

The data cover a range of topics including trust in institutions, trust in people, trust in science, satisfaction with democracy and use of (social) media. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Основни констатации

 • Доверието в институциите е спаднало драстично, особено в националните правителства — от 4,6 през лятото на 2020 г. на 3,9 през пролетта на 2021 г. В 14 държави членки се наблюдава значителен спад от 2020 г. и доверието в националните правителства във всички държави членки е под равнищата, отчетени в началото на пандемията. Доверието в ЕС също е намаляло, но продължава да бъде по-високо от доверието в националните правителства.  

 • За да се възстанови доверието в правителствата и в ЕС, ще бъде изключително важно да се разберат и удовлетворят потребностите на хората след кризата с COVID-19. Дебатът за бъдещето на Европа играе важна роля за достигане до гражданите и изслушване на техните опасения, особено с оглед на възстановяването на ЕС от пандемията и преходът към по-екологосъобразна и по-цифровизирана икономика на ЕС.

 • За да се предотврати по-нататъшното изоставане на най-тежко засегнатите от въздействието на кризата, авторите на политики ще трябва да възприемат цялостен подход към предоставянето на подкрепа. Ако не се предотврати продължаващото нарастване на неравенствата между гражданите и между държавите членки, съществува опасност от допълнително подкопаване на доверието на европейците в техните институции, както и предизвикване на политическо недоволство. 

Background and data collection

 • Fieldwork : Round 1: 9 April–1 May 2020;Round 2: 22 June–27 July 2020; Round 3: 15 February–30 March 2021
 • Sample size : Round 1: 86,457 (63,354 complete responses for EU27); Round 2: 31,732 (24,123 complete responses for EU27); Round 3: 62,518 (46,800 complete responses for EU27)
 • Target population: People aged 18 and over
 • Spatial coverage of the data visualisation: EU27
 • Data collection mode: Online
 • Respondent recruitment: Snowballing and advertisements on social media
 • Publisher: Eurofound
 • Copyright: Copyright policy
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 1
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 2 
Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз на 31 януари 2020 г., следва да се отбележи, че данните, публикувани на уебсайта на Eurofound, може да включват 28-те държави — членки на ЕС, тъй като Обединеното кралство е част от обхвата на предишни изследвания. Това ще бъде постепенно променено така, че да отразява настоящия брой от 27 държави — членки на ЕС.