Quality of life and quality of society during COVID-19

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Two rounds of the e-survey have been carried out to date, allowing for comparison between the first round launched on 9 April, when most Member States were in lockdown, and the second round in July, when society and economies were slowly re-opening. The data cover a range of topics including life satisfaction, happiness, optimism and resilience, health, support and well-being and trust in institutions. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Основни констатации

  • Доверието в ЕС се е увеличило през юли, докато доверието в националните правителства е спаднало. Най-голямо е било увеличението в Италия и Испания, които са силно засегнати от пандемията. Доверието както в националните правителства, така и в ЕС е значително по-високо сред гражданите на ЕС, които са получили финансова подкрепа по време на пандемията.
  • Поддържането на доверието на гражданите в националните и европейските институции трябва да остане ключов приоритет по време на криза, тъй като спазването на мерките за контрол на COVID-19 до голяма степен зависи от равнищата на доверие в институциите и научните съвети. Увеличаването на нивата на институционално доверие, съобщено от анкетираните, които са се възползвали от мерките за подкрепа, също отправя ясно послание към националните правителства и ЕС.
  • Младите хора се очертават като едни от най-големите губещи от изолацията в домашни условия, които, заедно с безработните лица, отчитат най-ниските нива на благосъстояние, въпреки че е налице известно подобрение от началото на пандемията. Макар и удовлетвореността от живота и оптимизмът да са се увеличили от април насам, младите хора продължават да се чувстват изключени от обществото и остават изложени на най-голям риск от депресия, което показва как ограниченията, свързани с изолацията в домашни условия им се отразяват в по-голяма степен.
  • Жените също продължават да се сблъскват с несъразмерно въздействие и остават по-малко оптимистични за своето бъдеще от мъжете, като тази разлика се увеличава допълнително между април и юли. Пандемията е повлияла в по-голяма степен и на баланса между личния и професионалния живот на жените в сравнение с мъжете , като жените са по-засегнати от гледна точка на намалено работно време, а младите жени е по-вероятно да загубят работата си в сравнение с мъжете. По-специално, тежестта на отговорностите за полагане на грижи се е увеличила за жените по време на пандемията. Отстраняването на тази вреда ще бъде от решаващо значение, за да се гарантира, че жените не са несъразмерно ощетени от пандемията.
  • Мерките за намаляване на рисковете за психичното здраве на безработните лица и младите хора ще бъдат от решаващо значение в случай на следващи вълни на коронавируса. Осигуряването на целенасочена подкрепа, която да позволи на търсещите работа да се възстановят и да се справят с въздействието на пандемията, както и гарантиране, че младите хора могат да участват пълноценно в обществото, трябва да бъдат част от текущите политически мерки.
  • Резултатите от проучването показват как пандемията крие риск от допълнително увеличаване на неравенствата между социално-икономическите групи и между отделните държави. Нарастващите различия могат също да повлияят на стабилността на ЕС, поради което се подчертава необходимостта от цялостно прилагане на Европейския стълб на социалните права и ясно съобщаване на тези мерки на гражданите на ЕС.

Background and data collection

Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз на 31 януари 2020 г., следва да се отбележи, че данните, публикувани на уебсайта на Eurofound, може да включват 28-те държави — членки на ЕС, тъй като Обединеното кралство е част от обхвата на предишни изследвания. Това ще бъде постепенно променено така, че да отразява настоящия брой от 27 държави — членки на ЕС.