Мерки за подкрепа по време на пандемията от COVID-19

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Three rounds of the e-survey have been carried out to date.

 • Round 1: Launched on 9 April 2020 when most Member States were in their first lockdown
 • Round 2: July 2020 when economies and societies were gradually reopening
 • Round 3: March 2021, almost a year on, as countries were still dealing with various levels of lockdown to curb the spread of new strains of the virus, while vaccination programmes were rolled out.

The data cover a range of questions about the availability, take-up of and satisfaction with support measures offered to citizens and businesses during the pandemic. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Основни констатации

 • Удовлетвореността на гражданите от мерките за подкрепа при кризи е намаляла драстично, като понастоящем едва 12 % ги смятат за справедливи спрямо 22 % през лятото на 2020 г. Делът на хората, които считат, че получаването на подкрепа е лесно и ефективно, също е намалял от 16 % през лятото на 2020 г. на 10 % през пролетта на 2021 г. Близо един на всеки десет респонденти е получил отказ на искане за финансова подкрепа. Наблюдават се съществени различия между отделните държави, като до 40 % от хората в Ирландия и Малта изразяват положителна подкрепа за мерките, но по-малко от 15 % гледат положително на мерките в Германия и Испания.  

 • Ще са нужни ясна комуникация и изчерпателна информация относно предоставянето на финансова подкрепа и достъпа до нея, за да се повиши доверието и да се подобри усещането за справедливост при предоставянето на подкрепа. 

Background and data collection

 • Fieldwork : Round 1: 9 April–1 May 2020;Round 2: 22 June–27 July 2020; Round 3: 15 February–30 March 2021
 • Sample size : Round 1: 86,457 (63,354 complete responses for EU27); Round 2: 31,732 (24,123 complete responses for EU27); Round 3: 62,518 (46,800 complete responses for EU27)
 • Target population: People aged 18 and over
 • Spatial coverage of the data visualisation: EU27
 • Data collection mode: Online
 • Respondent recruitment: Snowballing and advertisements on social media
 • Publisher: Eurofound
 • Copyright: Copyright policy
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 1
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 2 
Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз на 31 януари 2020 г., следва да се отбележи, че данните, публикувани на уебсайта на Eurofound, може да включват 28-те държави — членки на ЕС, тъй като Обединеното кралство е част от обхвата на предишни изследвания. Това ще бъде постепенно променено така, че да отразява настоящия брой от 27 държави — членки на ЕС.