Close ×

Best viewed on Desktop

Европейско проучване за качеството на живот

Европейско проучване за качеството на живот 2016  г.

Европейското проучване за качеството на живот на Eurofound предоставя единствен по рода си поглед отвътре към живота на европейците днес.

Посочете вашата държава, пол и възраст, за да персонализирате участието си

Общите резултати от четвъртото европейско проучване на качеството на живот, проведено от Eurofound през 2016 г., показват цялостен напредък в трите ключови разглеждани области: качество на живот, качество на обществото и качество на обществените услуги — макар и не във всички държави и не за всички социални групи.

Качество на живот

Темата основно обхваща субективното благосъстояние, здравето и аспекти на индивидуалното качество на живот, например битови условия, жилищно настаняване и материални лишения, но също така и равновесието между професионалния и личния живот и отговорностите за полагане на грижи.

Качество на живот

Цялостен напредък в качеството на живот, като някои показатели са се възстановили до нивата отпреди кризата

Основни констатации:

 • Нивото на оптимизъм се е повишило.
 • Удовлетворението от стандарта на живот се е увеличило.
 • Удовлетворението от живота и нивото на щастие остават стабилни.
 • Наблюдава се сближаване на удовлетворението от стандарта на живот в държавите членки.
 • Материалните лишения намаляват (повече хора могат да свържат двата края), но над 50 % от населението в 11 държави все още съобщава за финансови затруднения.
 • Декларираното от самите лица качество на здравето бележи цялостно подобрение.
 • Балансът между професионалния и личния живот се е влошил в някои отношения.
 • Сериозни притеснения относно недостатъчен доход в напреднала възраст в 2/3 от държавите.

 • Previous
 • Щастие и удовлетворение от живота


 • Next
 • Средна оценка на скала 1—10, 2011 г.
 • Средна оценка на скала 1—10, 2016 г.
 • Оптимист/ка съм по отношение на бъдещето (%) — 2016 г.
 • Оптимист/ка съм по отношение на бъдещето на децата ми/внуците ми
 • Най-малко няколко пъти месечно (%) — 2007 г.
 • Най-малко няколко пъти месечно (%) — 2016 г.

Оптимизъм

Баланс между професионалния и личния живот и отговорности за полагане на грижи

Качество на обществото

Темата включва социална несигурност, впечатления за социално напрежение, социално изключване, доверие в хора и институции, участие и ангажираност в общността.

Качество на обществото

Общо подобрение в индикаторите за качество на обществото

Основни констатации:

 • Доверието в националните институции се е увеличило.
 • Ангажираността и участието в социални организации бележат ръст.
 • Доверието в хората сред 18—24-годишните се е увеличило.
 • Усещането за социално изключване бележи спад.
 • Впечатлението за напрежение между бедни/богати, ръководство/работници, стари/млади, мъже/жени е намаляло.
 • Но усещането за напрежение между религиозните и етническите групи се е повишило леко, а в по-малка степен — напрежението въз основа на сексуалната ориентация.
 • Впечатление за „голямо“ напрежение (%) — 2007 г.
 • Впечатление за „голямо“ напрежение (%) — 2011 г.
 • Впечатление за „голямо“ напрежение (%) — 2016 г.

Социално изключване

Качество на обществените услуги

Темата включва здравеопазване, дългосрочни грижи, детски заведения и училища, както и обслужване по местоживеене. Всички услуги от проучването следва да се разбират като обществени услуги, независимо дали се осигуряват от публичния, частния или нестопанския сектор.

Качество на обществените услуги

Цялостно подобрение в оценката за качество на обществените услуги

Основни констатации:

 • Нивото на удовлетвореност относно няколко ключови обществени услуги, например здравеопазването и обществения транспорт, се е увеличило.
 • Детските заведения в няколко държави са се подобрили, като оценките там преди са били ниски.
 • Достъпът до съоръжения за рециклиране е нов проблем за редица държави.
 • Достъпът до банкови услуги в селските райони е проблем в някои държави.
 • Качеството на обществените услуги все още се различава в значителна степен между държавите членки.

Качество на обществените услуги

 • Средна оценка на скала 1—10, 2011 г.
 • Средна оценка на скала 1—10, 2016 г.

Европейско проучване на качеството на живот за 2016 г. — обзорен доклад
Изтеглете доклада

Sign up to receive notification of updates on future research. (in English only)

За европейското проучване за качеството на живот: Проучването стартира през 2003 г. и оттогава се провежда на всеки четири години. Четвъртото издание на проучването се проведе през 2016 г. и включваше 33 държави: 28-те държави членки на ЕС, както и петте страни кандидатки — Албания, бивша югославска република Македония, Черна гора, Сърбия и Турция.

 1. 2003 r.

  Първо европейско проучване за качеството на живот

 2. 2007 r.

  Второ европейско проучване за качеството на живот

 3. 2011 r.

  Трето европейско проучване за качеството на живот

 4. 2016 r.

  Работа на терен и събиране на данни за четвъртото европейско проучване за качеството на живот

 5. 2017

  7 Декември

  Цифрово публикуване на резултатите от Европейското проучване на качеството на живот за 2016 г.

 6. 2018

  23 януари

  Публикуване на европейското проучване за качеството на живот за 2016 г.: Обзорен доклад

 7. 2018 r.

  8 Март

  Европейско проучване за качеството на живот — дебат в Брюксел

 8. 2018 r.

  септември

  вторични анализи по следните теми:

  доверие в институциите през 21-ви век;, социално сближаване и благосъстояние в Европа;, качество на обществените услуги;, междупоколенчески различия в качеството на живот.