ЧЗВ

Интернет страницата на Eurofound предлага на потребителите възможност да получат достъп до информация по теми, отрасли, езици или държави, като използват съответните данни и анализ от всички проучвания и обсерватории на Eurofound, както и паралелни задълбочени научни изследвания на Eurofound. Страницата е оптимизирана за използване както на таблети и смартфони, така и на персонални компютри.

С какво се занимава Eurofound?

Eurofound е тристранна агенция на Европейския съюз, която извършва сравнителни независими проучвания, чрез които се изследва практическия опит и се определят факторите за успешна промяна в областта на социалната политика, политиката по заетостта и свързаните със заетостта политики.

За информация относно изследователската и комуникационната дейност на Eurofound, текущите работни програми, годишните доклади, най-новите общоевропейски проучвания и други инструменти за наблюдение, вижте раздел „Нашата дейност“.

Eurofound не предлага съвети на гражданите и не е в състояние да даде съвети относно условията и правата, отнасящи се до живота и работата на лицата в Европейския съюз. Можете да откриете информацията, която търсите, на интернет страницата на портала на Европейския съюз и интернет страницата на Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“.

Основната дейност на Eurofound се състои както в провеждане на проучвания, така и в оповестяване на резултатите от тези проучвания. Фондацията изпълнява проекти за научноизследователска и развойна дейност с цел да предоставя данни и анализи за информиране и подпомагане на формулирането на политиката на ЕС по отношение на условията на труд и живот. Eurofound разполага с мрежа от експерти в цяла Европа. Тези експерти провеждат проучвания от нейно име, включително оценяват националната ситуация в даден момент, подготвят казуси (примери от практиката на Европейския център за мониторинг на промените (ЕЦМП), казуси по EurWORK) и национални доклади, и извършват проучвания.

Като част от изследователската си база Eurofound поддържа редица инструменти за наблюдение:

Как е организирана Eurofound?

За информация относно състава на управителния съвет и многонационалния персонал на Eurofound, както и относно заинтересованите страни и партньорите, вижте раздела „За нас“ на интернет страницата ни.

В допълнение към централата в Дъблин, Eurofound поддържа Бюро за връзка в Брюксел с двойната роля да засилва видимостта и въздействието на изследванията на Eurofound на равнище ЕС и да наблюдава развитието в разработването на политики.

Какъв е подходът на Eurofound към нейната дейност?

На всеки четири години Eurofound извършва преглед на стратегията си и насоките за дейността и след широка консултация изготвя многогодишна работна програма. Тази програма е резултат от подробни обсъждания между групите, съставляващи управителния съвет на Eurofound, както и от консултации с институциите на ЕС.

В настоящия Програмен документ се описва планираната работа на Eurofound за периода 2017—2020 г. В него са определени политическият и институционалният контекст на програмата, описва се многогодишната програма за четиригодишния период и се определя работната програма за текущата година.

През програмния период 2017—2020 г. работата на Eurofound ще се осъществява в шест основни области:

За пълен списък на областите, в които се провеждат проучвания, вижте раздел „Теми“ на интернет страницата. На страницата, посветена на всяка тема, е поставен акцент върху дискусиите по политиката, ключовият принос на Eurofound, текущата работа, важните ресурси, както и свързаните с тях публикации, статии, новини и събития.

Извършва ли Eurofound проучвания по поръчка?

Eurofound извършва проучвания единствено въз основа на работните програми, приети от управителния съвет. В области обаче, в които разполага със съществуващи данни, Eurofound предлага ограничена конкретна информация на основните заинтересовани организации.

Публикува ли Eurofound своите масиви от данни?

Eurofound предлага специализирани бази данни плюс инструмента Data explorer за разглеждане, и визуализиране на данните от проучванията. Анкетните карти от проучванията и масивите от данни са достъпни и за изтегляне.

Публикува ли Eurofound информация на равнище държава?

Eurofound изпълнява програма от дейности на национално равнище като част от своята работа по съставяне на карта и анализ на социално-икономическите и свързаните с тях тенденции във всички държави членки.

В допълнение към профилите за условията на живот и труд по държави, Eurofound предлага и допълнителни ресурси по държави: резюмета на доклади на всички официални езици, сравнителен анализ между държави и сектори, информация за работата на социалните партньори на национално равнище, информационни фишове за отделните държави, казуси и бази данни.

Кой плаща за Eurofound?

Eurofound се финансира в рамките на общия бюджет на Европейската комисия. Средствата се разпределят по време на официалната бюджетна процедура между Европейската комисия, Съвета на министрите и Европейския парламент. В работната програма на Eurofound се описва подробно годишният бюджет.

Предлага ли Eurofound финансова помощ за конкретни проекти?

Правомощията на Eurofound включват работа в специализирани области на социалната политика на ЕС и по-специално принос за планирането и постигането на по-добри условия на живот и труд в Европа. Тези правомощия не позволяват предоставяне на финансова помощ. За повече информация относно други възможни източници на финансиране, моля, посетете интернет страницата на Европейската комисия, посветена на възможностите за финансиране и търговете.

Оценява ли се работата на Eurofound?

Като агенция на ЕС Eurofound има задължението „редовно да извършва предварителни и последващи оценки на програмите и дейностите, свързани със значителни разходи“, съгласно член 28, параграф 1 от Регламента за създаването ѝ и член 29, параграф 5 от консолидирания Финансов регламент. Всички доклади за оценка се публикуват на интернет страницата.

Eurofound публикува информация за системите за контрол на управлението и външното оценяване и оценка на тяхната ефективност в своя Консолидиран годишен отчет за дейността на разпоредителя с бюджетни кредити .

Как мога да намеря повече информация?

Регистрирайте се онлайн, за да получавате месечния бюлетин на Eurofound и да сте в течение с всички наши дейности, или поддържайте връзка с Eurofound чрез социалните медии: Twitter,Facebook,LinkedIn, YouTube.

Посетете раздел „Публикации“ на интернет страницата за резултати от изследователската дейност на Eurofound, включително Годишника за условията на живот и труд в Европа.

Вижте също така онлайн календара на Eurofound за най-новите и предстоящите публикации.

Гражданите могат да поискат достъп до вътрешни документи при определени условия. Eurofound е изготвила регистър на вътрешните документи на разположение за изтегляне. Фондацията предлага и редица информационни услуги.

Къде мога да открия информация за свободните работни места?

Вижте раздел „Свободни работни места“ на интернет страницата за открити и текущи обяви за свободни длъжности, както и за важна информация за работата в Eurofound, включително как да кандидатствате. Eurofound може да разглежда заявления само чрез открита процедура за свободна длъжност и не приема спонтанни заявления за работа или автобиографии.

Свободни работни места в Eurofound има много рядко, тъй като сме малка организация с персонал от около 100 души. Когато има свободни места за постоянни длъжности, обявите се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.

Броевете на Официален вестник са на разположение във всички информационни центрове на ЕС, държавни служби за публикации или директно от Службата за публикации на Европейския съюз. Можете също така да се абонирате за официалното издание, което се занимава специално с конкурсите за набиране на персонал. За да имат право да работят в Eurofound, кандидатите трябва да бъдат граждани на държавите членки на ЕС.

Предлага ли Eurofound стажове?

Eurofound има стажантска програма и обикновено провежда процедура за кандидатстване между декември и януари. Вижте раздел „Свободни работни места“ на интернет страницата за информация относно стажовете и за да прочетете за опита на предишни стажанти в Eurofound.

Ако обмисляте участие в стаж, следвайте Eurofound в социалните медии, за да получите актуална информация за стартирането на процеса на кандидатстване.

Мога ли да посетя Eurofound?

Eurofound е отворена за посетители и предлага специализирани програми, за да отговори на специфичните нужди от информация на групи или отделни лица. Посещенията се уреждат по предварителна уговорка.
 

Как мога да стигна до Eurofound?

Eurofound се намира в южната част на Дъблин, на около 16 километра от центъра на града. Адресът е: Loughlinstown House, Wyattville Road, Dublin 18.

Предлагат ли се под наем помещения на Eurofound?

Конферентният център Raymond-Pierre Bodin може да се отдава под наем. Основната зала, която може да поеме до 120 участници, е оборудвана с най-съвременна технология и разполага с девет кабини за превод, които отговарят на стандартите ISO. Предлагат се и по-малки заседателни зали, повечето от които са разположени в историческата Loughlinstown House.

За резервация на конферентния център или проверка на наличността, се свържете с ConferenceCentre@eurofound.europa.eu или се обадете на телефон +353 1 204 3100.