Обсерватории

Eurofound има три тематични обсерватории. Те служат като портали за непрекъснато събиране и публикуване на данни и информация. Съществуващите обсерватории EurWORK и ЕЦМП и новосъздадената EurLIFE осигуряват достъп до четири основни области, залегнали в програмния период 2017–2020.

Европейска обсерватория на професионалния живот EurWORK

 

Европейски център за мониторинг на промените ЕЦМП

  • Промени на ​пазара на труда
  • Добре функциониращи и приобщаващи пазари на труда
  • Наблюдение на структурните изменения и управление на преструктурирането
  • Иновации и създаване на работни места в предприятията

 

Европейска обсерватория на за качеството на живот EurLIFE

Европейска обсерватория на професионалния живот (EurWORK)

EurWORK прави проучвания и предоставя сравнителна информация по ключови разработки относно условията на труд, устойчивостта на работните места и по отношение на индустриалните отношения, засягащи държавите членки и целия ЕС. В областта на индустриалните отношения се събира информация по въпроси, свързани със социалния диалог, като в същото време се следят промените в професионалния живот в отделните държави членки. Целта е да се допринася за разработването на базирани на доказателства политики и практики, които подобряват качеството на професионалния живот.

Европейски център за мониторинг на промените (ЕЦМП)

ЕЦМП следи икономическите и социалните процеси, които насърчават промените на европейския трудов пазар. Центърът публикува информация за проучвания на начините за постигане на добре функциониращи и приобщаващи пазари на труда, следи структурните промени и управлява преструктурирането, като подпомага иновациите и създаването на работни места във фирмите.

Докладът на ЕЦМП Европейски наблюдател на преструктурирането съдържа актуални анализи на фирменото преструктуриране, както подробна информация за свързано законодателство и подкрепящи инициативи. Резултатите се публикуват в бази данни с възможност за търсене и в годишни доклади.

В доклада „Европейски наблюдател на работните места“ се описват разместванията в заетостта в държавите членки и в ЕС като цяло и се показва къде заетостта нараства или намалява, както и какви са последиците за качеството на работните места.

Европейска обсерватория на качеството на живот (EurLIFE)

EurLIFE предлага достъп до резултатите от анализ на данните от проучвания и качествени изследвания в областта на качеството на живота и обществените услуги. Проучването разглежда въздействието на качеството на обществото върху благополучието. Набляга се също и на достъпа до обществени услуги и тяхното качество.

Събиране на данни

Eurofound разполага с мрежа от европейски кореспонденти, която подпомага работата и на трите обсерватории. Тези експерти работят на ниво 28 държави членки (плюс Норвегия), правят оценка на положението в момента в отделните държави, изготвят казуси и доклади, анализират резултати и определят стандартите за общоевропейския сравнителен анализ на Eurofound – в рамките на ЕС28 и отвъд тях.