За ЕЦМП

Европейският център за мониторинг на промяната (ЕЦМП) е информационен ресурс, създаден да подпомага тълкуването на промените в сферата на заетост, работа, създаване на работни места и преструктуриране. Той е създаден през 2001 г. към Eurofound с пълната подкрепа на Европейската комисия, Европейския парламент и социалните партньори.

Роля

Мисията на ЕЦМП е да следи икономическите и социалните процеси, които насърчават промените на европейския трудов пазар. Той подчертава ролята на динамичните процеси в областта на технологиите, производствените модели и регламентите в контекста на промените в глобалната икономика. По-специално, ЕЦМП

Основен фокус

В рамките на основната стратегическа тема на Eurofound за промените на пазара на труда в програмния период 2017—2020 ЕЦМП ще работи по следните три подтеми:

Целева група

Дейността на ЕЦМП е насочена към основните заинтересовани страни на Eurofound, включително европейските социални партньори, институциите на ЕС и правителствата на държавите членки, както и към политици и практици в сферата на заетостта и преструктурирането.