За EurWORK

Създадена през 2014 г., Европейската обсерватория на професионалния живот (EurWORK) обединява дългогодишните обсерватории на Eurofound за индустриалните отношения (EIRO) и условията на труд (EWCO).

Роля

EurWORK обединява всички ресурси на Eurofound, свързани с условията на труд, устойчивостта на работните места и индустриалните отношения. Обсерваторията сътрудничи с Мрежа от европейски кореспонденти от държавите — членки на ЕС, и Норвегия, които редовно изготвят доклади за промените в професионалния живот в отделните държави. Друг източник на информация са двете периодични проучвания на Eurofound във връзка с професионалния живот: Европейско проучване на условията на труд (EWCS) и Европейско проучване на фирмите (ECS).

Основен фокус

EurWORK покрива две стратегически теми от програмния период 2017—2020 на Eurofound:

В областта на индустриалните отношения EurWORK покрива две подтеми:

Във връзка с докладването относно развитията в сферата на труда EurWORK редовно представя актуална информация за:

  • Участници и институции
  • Колективни трудови отношения
  • Индивидуални трудови отношения
  • Плащане
  • Работно време и равновесие между професионалния и личния живот
  • Здраве и благополучие на работното място
  • Умения, учене и пригодност за заетост
  • Организация на труда​
  • Промени на ниво ЕС

Продукти

Докладване относно развитията в сферата на труда

Мрежата от европейски кореспонденти на Eurofound периодично предлага актуализации за настъпващите промени в професионалния живот в отделните държави. Тези доклади се допълват от тематични актуализации по темите, посочени по-горе, и по други специфични за отделните държави статии. Годишният преглед на професионалния живот подчертава най-важните промени на национално и ЕС ниво. Кореспондентите осигуряват сравнителна информация от всички държави членки и Норвегия, която се използва при разработването на доклади и тематични актуализации.

Проучвания на представителността

През 2006 г. Европейската комисия възлага на Eurofound да провежда проучвания на представителността на организациите на Европейските секторни социални партньори. Тези проучвания имат за цел да се събере основната информация, необходима за създаването и функционирането на комитети за секторен социален диалог на европейско равнище. Комисията използва тези комитети като механизъм за консултиране на социалните партньори по член 154 на ДФЕС.

Ресурси

В профилите на професионалния живот по държави, изготвени от EurWORK, е предоставена важна контекстуална информация за структурите, институциите и разпоредбите в сферата на професионалния живот в държавите — членки на ЕС28, Норвегия и на ниво ЕС. 

Базата данни за възнаграждения, работно време и колективни спорове съдържа информация по държави за всички от групата на ЕС28 и Норвегия за периода 2000—2015 г. Прави се преглед на действащите системи (напр. законодателство или колективни трудови договори) и на някои постигнати резултати (напр. ниво на колективно договорени възнаграждения или работно време).

Европейски речник на индустриалните отношения обобщава най-често използваните съвременни термини за заетостта и индустриалните отношения на ниво ЕС. Той съдържа около 380 записа, които се актуализират редовно и предлагат връзки към съдебни практики и закони на ЕС.

Други проучвания

EurWORK извършва допълнителни проучвания на условията на труд и индустриалните отношения, напр. вторичен анализ на проучвания на Eurofound, периодични доклади за възнаграждения и работно време, доклади, разработени по искане на заинтересованите страни на Eurofound, и други тематични стратегически проучвания.

В рамките на програмния период 2017—2020 Eurofound ще проучва възможностите за мониторинг на действията при колективни трудови спорове с цел планиране на тези действия в рамките на Европа, както и определяне на свързаните причини и резултати. Освен това Eurofound преразглежда подхода си за докладване относно колективното договаряне.

Целева група

Дейността на EurWORK е насочена към основните заинтересовани страни на Eurofound, включително европейските социални партньори, институциите на ЕС и правителствата на държавите членки, както и към политици и практици в сферата на условията на труд, устойчивостта на работните места и индустриалните отношения.