ERM Annual Report 2014: Restructuring in the public sector

Annual report
Обновено
12 March 2015
Публикувано
4 March 2015
pdf
Форми
Executive summary in 22 languages
Свали

Обзор

The European Restructuring Monitor’s annual report for 2014 explores the rapid transformation of the public sector in Europe since the onset of the financial crisis in 2008. Initially, employment expansion in the sector helped to stabilise Europe’s economy while the private sector suffered severeRead more

The European Restructuring Monitor’s annual report for 2014 explores the rapid transformation of the public sector in Europe since the onset of the financial crisis in 2008. Initially, employment expansion in the sector helped to stabilise Europe’s economy while the private sector suffered severe job losses. However, subsequent austerity measures (or fiscal consolidation) have brought in their wake widespread restructuring in the public sector. Hiring freezes have meant the public sector workforce has shrunk and become significantly older, with more female workers. Lack of job security means working in the public sector is no longer quite as attractive. More restructuring will undoubtedly occur, and it is vital that those involved in its planning develop a more forward-looking, anticipatory strategy, to soften the blow for those workers who leave and to enhance conditions for those who stay. 

Read less

Форми

 • Доклад

  Брой страници: 
  120
  Референтен №: 
  EF1470
  ISBN: 
  978-92-897-1310-8
  Каталожен номер: 
  TJ-AL-14-001-EN-C
  DOI: 
  10.2806/92093
  Catalogue info

  ERM Annual Report 2014: Restructuring in the public sector

  The European Restructuring Monitor’s annual report for 2014 explores the rapid transformation of the public sector in Europe since the onset of the financial crisis in 2008. Initially, employment expansion in the sector helped to stabilise Europe’s economy while the private sector suffered severe job losses. However, subsequent austerity measures (or fiscal consolidation) have brought in their wake widespread restructuring in the public sector.

  Форми

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Референтен №: 
  EF14701
  Catalogue info

  Годишен отчет на EНП за 2014 г.: Преструктуриране в публичния сектор

  Автор(и): 
  Eurofound

  В годишния доклад на Европейския наблюдател на преструктурирането за 2014 г. е разгледано бързото преустройство на публичния сектор в Европа след началото на финансовата криза през 2008 г. Първоначално увеличаването на заетостта в сектора помогна за стабилизирането на европейската икономика, но частният сектор понесе тежки загуби на работни места. Последвалите мерки на ограничения (или на фискална консолидация) доведоха след себе си до широко разпространено преструктуриране в публичния сектор. Замразяването на новите назначения означаваше, че работната сила се е свила и е станала значително по-възрастна, с повече служители жени. Липсата на сигурност на работното място означава, че работата в публичния сектор вече далеч не е толкова атрактивна. В доклада са описани различните инструменти, въведени от публичните органи, например замразяване на заплатите, съкращения на работни места/уволнения и поетапно/ранно пенсиониране, както и алтернативни форми, например поделяне на едно работно място и пренасочване. Увеличаването на нови форми на заетост в публичния сектор — например използването на договори на намалено до нула работно време — е документирано в няколко държави. Накрая в доклада се разглежда общото въздействие на преструктурирането върху „оставащите“ и „напускащите“.

  На разположение за изтегляне на 22 езика

  Свали

Part of the series

 • European Restructuring Monitor

  The European Restructuring Monitor has reported on the employment impact of large-scale business restructuring since 2002. This series includes its restructuring-related databases (events, support instruments and legislation) as well as case studies and publications.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар