Corporate communication

Към по-добри условия на живот и труд:Насърчаване на по-голямо сближаване

В тази брошура са посочени инструментите и стратегиите, които Eurofound ще използва през програмния период 2017—2020 г., за да изпълни своята задача: „да предоставя научно обосновани, безпристрастни, навременни и свързани с политиката знания, които допринасят за по-добрата информираност на политиките за по-голямо сближаване на условията на живот и труд в Европа.“ Чрез наблюдение на последните промени и предоставяне на своевременен, задълбочен анализ и информация в тези области на институциите на равнището на ЕС, националните правителства и социалните партньори, Eurofound има за цел да подкрепи програмата на ЕС, като предоставя знания за подобряване на качеството на живот и труд в Европа.

 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар