Условията на труд в Европейския съюз: сигурност на заетостта и пригодност за наемане на работа - Резюме

След проучването през 2005 г. Фондацията извърши допълнителен задълбочен анализ на своите констатации по основни теми, свързани с условията на труд в ЕС. Една от проучваните теми е сигурността на заетостта и пригодността за наемане на работа (гъвкавост и сигурност) и важните последици от нея за обществото и пазара на труда като цяло. В изследването са използвани четири показателя за разглеждане на гъвкавостта и сигурността: обективна несигурност на работното място, субективна несигурност на работното място, пригодност за наемане на работа и уязвимост. Настоящата брошура обобщава основните предизвикателства, поставени от гъвкавостта и сигурността, и представя кратка характеристика на основните резултати от изследването.Изтегляне PDF: BG (pdf 65.23 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар