Условия на труд в Европейския съюз: въпроси касаещи пола - Резюме

След проучването през 2005 г. фондацията извърши допълнителен задълбочен анализ на своите констатации по основни теми, свързани с условията на труд в ЕС. Приликите и разликите в работната среда на мъжете и жените е една от проучваните теми. Изследването разглежда редица специфични аспекти на качеството на работата – включително работно време, удовлетвореност от работа, съчетаване на професионален с личен живот, както и последствия за здравето, свързани с работата – с цел оценяване на опита на жени и мъже при непрекъснато променящото се работно място. Изследването анализира разделението на труда по пол както в трудовия живот, така и у дома, и представя поглед върху условията на труд за мъжете и жените в 27-те държави-членки на ЕС. Настоящата брошура обобщава основните предизвикателства, свързани с измерението на пола на работното място, и представя кратка характеристика на основните резултати от изследването.Изтегляне PDF: BG (pdf 63.66 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар