Условията на труд в Европейския съюз: Организация на труда - Резюме

След проучването от 2005 г. Eurofound извърши допълнителни задълбочени анализи на констатациите си по ключови теми, отнасящи се до условията на труд в ЕС. Разнообразието във формите на организация на труда в цяла Европа беше една от изследваните теми и е предмет на настоящия доклад. Анализът на резултатите от EWCS има за цел да очертае различията в основните форми на организация на труда в отделните страни от ЕС, като се изследват структурните, демографските и междустрановите характеристики, което спомага за определянето на различните форми и изследването на връзката между рганизацията на труда и различните измерения на качеството на труд и заетост. Проучването включва анализ на връзките между практиките на организацията на труд и управлението на човешките ресурси (УЧР), както и изследване на организацията на труда в малки предприятия и „непазарни“ сектори – като публичната администрация и социалното осигуряване, образованието, здравеопазването и социалните институции.Изтегляне PDF: BG (pdf 65.35 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар