Изменения на структурата на заетостта в Европа по време на Голямата рецесия - Резюме

Този доклад разглежда въздействието на рецесията върху заетостта в страните от ЕС-27, като представя измененията на равнищата на заетост между второто тримесечие на 2010 г. и второто тримесечие на 2008 г. и разпределението на тези изменения във всички сегменти на диапазона на заплащане. Докладът съдържа констатацията, че ръстът на заетостта се е запазил по отношение на най-високоплатените работни места, предимно в секторите на висококвалифицираните услуги и бизнес услугите. Същевременно, в резултат на закриване на работни места със средно ниво на заплащане в секторите на строителството и промишленото производство е намаляла заетостта в средния сегмент на диапазона на заплащане. Мъжете са засегнати в по-голяма степен от жените от процеса на закриване на работни места, а по-възрастните работници са облагодетелствани в най-голяма степен от откриването на нови работни места. Макар че работните места за работа на непълно работно време са се увеличили във всички сегменти на диапазона на заплащане, по-голямата част от ръста на заетостта от 2009 г. насам се изразява в откриване на временни работни места, които са по-нископлатени.Изтегляне PDF: BG (pdf 60.23 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар