Поляризация на заетостта и качество на работните места по време на кризата: Европейски наблюдател на заетостта — 2013 г.

В настоящия доклад се описват неотдавнашните структурни изменения на заетостта на европейските пазари на труда преди, по време на и след рецесията от 2008—2009 г. В него се констатира, че съкращаването на работни места в цяла Европа по време на рецесията е оказало силно поляризиращо въздействие по отношение на структурата на възнагражденията, докато в периода 2010—2012 г. поляризацията е била по-слабо изразена. Чрез основан на работните места подход се установява как нетните изменения на заетостта в държавите членки и на равнище ЕС се разпределят в различни квинтили на разпределение на възнагражденията. Два алтернативни критерия за класиране на категориите работни места се основат на средното образователно равнище на трудово заетите лица и многоаспектна мярка за качеството на работните места, непаричният индекс на качеството на работните места. Този нов индекс, получен чрез използване на данни от Петото европейско проучване на условията на труд, се основава на обобщаването на информация за широк набор от характеристики на работните места, които учените в областта на социалните науки свързват с благосъстоянието на работниците.Изтегляне PDF: BG (pdf 58.56 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар