Преструктуриране в МСП в Европа

Преструктурирането е неразделна част от икономическата структура в Европа, тъй като предприятията трябва да се приспособят към променените условия в опит да останат устойчиви и конкурентоспособни. До днес политиката поставяше ударението главно върху преструктурирането на големите фирми. С оглед на относителното значение на малките и средните предприятия (МСП) — съставляващи над 99 % от европейските предприятия и около 66 % от заетостта в частния сектор — органите, разработващи политики на всички равнища, трябва да разберат специфичните предизвикателства, пред които са изправени по-малките фирми, за да осигурят адекватно подпомагане на този гръбнак на европейската икономика. Въз основа на информация, извлечена от 85 примери от практиката във всички държави членки на ЕС, и други източници, докладът очертава характерните особености на МСП при прогнозиране и управление на преструктурирането им, изследва основните движещи сили за промяна и анализира факторите, влияещи на успешното преструктуриране. Той предлага широкообхватен, сравнителен преглед на начините, по които преструктурирането въздейства върху работниците и самото предприятие, както и няколко насоки за бъдещи действия в политиката.Изтегляне PDF: BG (pdf 53.95 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар