Трето проучване на европейските дружества — Практики на работното място: модели, ефективност и благополучие

Третата вълна на проучването на Еurofound на европейските дружества бе проведена през 2013 г. Проучени бяха представители на управлението в над 24 000 предприятия; където имаше такива, бяха интервюирани и представители на служителите — в 6 800 от тези предприятия. Проучването обхвана практиките на работното място в областите организация на труда, управление на човешките ресурси, пряко участие и социален диалог. След формулирането на констатациите, в доклада се изследва как тези практики са свързани помежду си и с резултатите за дружествата и за работниците. Общо взето в него се констатира, че предприятията, които използват съвместно вземане на решение от страна на служителите и управлението относно ежедневните задачи, имат умерено структурирана вътрешна организация, правят ограничени инвестиции в управлението на човешките ресурси, но използват силно развити практики за пряко участие на служителите, показват най-добри резултати както за ефективността на предприятието, така и за благополучието на работното място.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар