Промени в работното време през ХХІ век Продължителност на работното време и регулирането му в ЕС

В настоящия доклад са изследвани основните тенденции и етапи, характеризиращи развитието на най-важните аспекти на колективно договореното работно време в Европейския съюз през първото десетилетие на ХХІ век. Въз основа предимно на информация, събрана от Еurofound във всички държави — членки на ЕС, и Норвегия, проучването поставя акцента по-специално върху пет сектора: химическа промишленост, металообработване, банков сектор, търговия на дребно и публична администрация. В доклада са описани институционалните схеми на регулиране и е направена оценка на промените в договорените работни часове (часове на работа съгласно колективните трудови договори и договорени между работодателите и работниците) и обичайните работни часове (часове, използвани обичайно на практика за трудови дейности) през периода 1999—2014 г. В доклада е посочено противоречието, съществуващо между натиска за намалено работно време в полза на по-добро съвместяване на професионалния и личния живот и по-малко проблеми със здравето за работниците и необходимостта от гъвкавост на работното време, за да се задоволят изискванията на съвременната световна икономика.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар