Подходи към интегрирането на бежанците и лицата, търсещи убежище, на пазара на труда

В настоящия доклад се доразвиват съществуващите изследвания на интеграцията на пазара на труда на бежанците и лицата, търсещи убежище, в отговор на бежанската криза. В него се обновява информацията относно законодателството и практическите условия в първата половина на 2016 г., разглежда се интеграцията на пазара на труда в по-широкия контекст на приемането на лицата, търсещи убежище, и предоставянето на подкрепа както на тях, така и на бежанците, и се разучава ролята на социалните партньори в тази област. Проучването констатира, че основните засегнати страни са положили доста усилия да предоставят по-бърз и лесен достъп до своите пазари на труда за лицата, търсещи убежище. В някои от тях социалните партньори са проявили активност в разработването на по-ефективни политики за интеграция на пазара на труда и са подели някои обещаващи инициативи. Внезапният и значителен приток на лица, търсещи убежище, обаче е създал много предизвикателства и предстои да видим как тези препятствия могат да бъдат преодолени.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар