Шесто Европейско проучване за условията на труд — обобщаващ доклад

Шестото Европейско проучване на условията на труд (EWCS) надгражда поуките, извлечени от предходните пет проучвания, и дава цялостна картина на труда в Европа, обхващаща отделните държави, професии, сектори и възрастови групи. Приоритетите на политиката на ЕС в областта на заетостта имат за цел повишаване на равнищата на заетост, удължаване на трудовия живот, повишаване на участието на жените, развиване на производителността и иновациите, и адаптиране към предизвикателствата, произтичащи от цифровите технологии. Успехът на тези политики зависи не само от промените във външния пазар на труда, но също така и от подобряването на условията на труд и повишаването на качеството на работните места. Констатациите от EWCS привличат вниманието към набора и обхвата от мерки, които политическите дейци могат да разработят за преодоляване на предизвикателствата, пред които е изправена Европа днес. Анализът разглежда констатациите въз основа на седем индекса на качеството на работните места — физическа среда, интензивност на труда, качество на работното време, социална среда, умения и автономност, перспективи и доходи — и категоризира работниците в пет типични профила на качеството на работните места. Въз основа на проведените лични интервюта с 43 850 работници в 35 европейски страни шестото проучване EWCS прави опит да обхване многостранните измерения на труда в днешна Европа.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар