Социалната мобилност в ЕС

Гражданите на ЕС изпитват все по-голяма загриженост, че днешните млади хора ще имат по-малко възможности за възходяща социална мобилност, отколкото поколението на техните родители. В настоящия доклад са установени моделите на социалната мобилност между поколенията в държавите от ЕС. Първо е разгледана абсолютната социална мобилност — как обществата са се променили поради структурната смяна на вида дейност и социалния напредък. След това вниманието е насочено към относителната социална мобилност („социалната подвижност“) — възможностите за отделните хора за преминаване към по-висок професионален статус. Положението със социалната мобилност в последно време е проучено въз основа на данни от Европейското социално проучване (ЕSS) и констатации на мрежата на Eurofound на европейски кореспонденти във всички държави — членки на ЕС. Освен това в доклада е извършен анализ на настоящия политически дебат, като е изследвано до каква степен социалната мобилност заема видно място в политическия дневен ред на различни държави членки и в каква рамка се обсъжда тя. По-нататък се разглеждат пречките пред равните възможности и политиките за тяхното насърчаване. Накрая акцентът е поставен върху процесите през последното десетилетие, които могат да подпомогнат социалната мобилност в детската възраст и образованието през ранното детство, училищното и висшето образование, както и на пазара на труда.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар