Условия на труд на работниците от различни възрасти

Демографските промени променят облика на професионалния живот в целия ЕС. Увеличеното търсене при намаляващо предлагане на работна ръка за посрещане на социалните потребности на застаряващото население води до повишаване на процента на заетост на по-възрастните работници и удължаване на професионалния живот. Реформите на политиката — като цяло — са съсредоточили усилията си върху повишаване на законоустановената пенсионна възраст и осигуряване на финансови стимули за възрастните работници да продължат работа след навършване на пенсионна възраст. Въпреки това, редица други фактори също оказват влияние върху решението за продължаване на работа на работниците в напреднала възраст, включително здравето и благосъстоянието, равновесието между професионалния и личния живот и сигурността на работното място, перспективите за професионално развитие и условията на труд, като например автономията, работното време и психологическите аспекти на работното място. В настоящия доклад се анализират задълбочено тези фактори за 28-те държави — членки на ЕС, като са използвани данни от последното европейско проучване на условията на труд (EWCS 2015) и в контекста на концепцията на Eurofound „устойчив труд през целия професионален живот“.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар