Labour market change

Понятието за гарантиращо жизнен минимум възнаграждение и практиките, свързани с него

Гарантиращото жизнен минимум възнаграждение се определя като доход в размер, който осигурява на наетото лице минимален, но социално приемлив стандарт на живот. През последните десетилетия възникнаха инициативи за определяне на гарантиращо жизнен минимум възнаграждение в малко на брой англоезични държави като Обединеното кралство и Ирландия. Те се появиха в отговор на недостатъчните доходи на много работещи домакинства, които се издържат с минимална работна заплата. В резултат се определи методология за изчисляване на възнаграждение, при което работниците и техните семейства могат да водят достоен живот, както е описано в разпоредбите на Европейския стълб на социалните права, приет през 2017 г. Целта на доклада е да предостави на авторите на политики практическо ръководство за понятието гарантиращо жизнен минимум възнаграждение.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар