Industrial relations

Измерване на разнообразието от колективни трудови правоотношения в Европа: количествен анализ

В предишното изследване на Eurofound бяха определени четири основни аспекта на колективните трудови правоотношения: индустриална демокрация, конкурентоспособност на промишлеността, социална справедливост и качество на труда и заетостта. Целта на този доклад е се създаде набор от показатели за измерване на резултатите на държавите по отношение на колективните трудови правоотношения от гледна точка на тези четири аспекта и разработване на типология на системите за колективни трудови правоотношения, което позволява анализ на тенденциите, обхващащ различни държави. Докладът е насочен по-специално към индустриалната демокрация, която в този контекст се счита за основния аспект на колективните трудови правоотношения, както и за най-желания модел на управление на труда и заетостта.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар