Quality of life

Социално сближаване и благосъстояние в Европа

През последните години често се твърди, че социалното сближаване, социалната тъкан на нашите общества, се разпада. В настоящия доклад се предприема емпирично изследване на достоверността на тези тревожни възгледи и се разглежда значимостта на социалното сближаване за оценката от страна на гражданите за качеството на техния живот. Възползвайки се от данни от последните три кръга на Европейското проучване на качеството на живот (EQLS), проведено от Eurofound през 2007, 2011 и 2016 г., докладът си поставя за цел да оцени текущото ниво на социално сближаване в ЕС и еволюцията му във времето. Той засяга най-вече групи, изложени на риск от ниско социално сближаване, и върху характеристики на обществото, които допринасят за създаването на сближаване. Като цяло сведенията разкриват, че в допълнение към предсказуемите движещи сили на социалното сближаване — просперитет, щедра и приобщаваща система за социално подпомагане, високи нива на образованост и ниска безработица — електронните умения се развиват като определящ фактор, който допринася за по-сближени общества, и следователно по-щастливи граждани в ЕС.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар