Monitoring EU convergence

Нарастващо сближаване в ЕС: Концепции, измервания и показатели

Веднага след икономическата криза европейските лидери и лицата, вземащи политически решения, признаха, че за да се превърне социална Европа в реалност, при вземането на политически решения социалното сближаване трябва да бъде подкрепяно по същия начин, както икономическото сближаване. В този контекст Eurofound установи изследователско направление за предоставяне на доказателства дали и къде социално-икономическите тенденции се сближават, или се раздалечават между държавите. В този доклад се установява концептуална рамка за подкрепа на изследванията на Eurofound в областта на сближаването. В него е разработена методологическа стратегия за разглеждане на сближаването и тя се прилага при изследване на модели в целия ЕС по 37 показателя. Те обхващат четири области на социалната сфера: заетост, условия на труд, условия на живот и социално-икономически фактори.
 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар