Public services

Неравенства по отношение на достъпа на младите хора до информация и услуги за подкрепа

През последните години бяха изразени опасения на равнище ЕС и държави членки, че комбинацията от стрес, произтичащ от училището, очакванията на родителите и обществения натиск, може да затрудни прехода към зряла възраст за младите хора — с риск от дълготрайно отрицателно въздействие. Един от начините за улесняване на прехода е предоставянето на подходяща информация и услуги за подкрепа в течение на тези определящи за живота години. Изглежда обаче, че не всички млади хора имат достъп до такива услуги. В настоящия доклад се описват характеристиките на младите хора, които срещат най-много трудности при достъпа до социални и здравни услуги, видовете услуги, които са най-подходящи за тях, и основните трудности, пред които са изправени младите хора при достъпа до информация и услуги за подкрепа. В него също така се обръща внимание на това какво могат да направят доставчиците на услуги, за да достигнат до младите хора, нуждаещи се от подкрепа, и се представят новаторски примери за справяне с неравнопоставеността по отношение на достъпа до услуги.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар