Quality of life

Живот и общество в страните кандидатки за членство в ЕС

В настоящия доклад се прави преглед на условията на живот в петте настоящи страни кандидатки за членство в ЕС — Албания, Черна гора, Северна Македония, Сърбия и Турция. Той се основава на резултатите от европейското проучване на качеството на живот (EQLS) от 2016 г. и обхваща три основни области: качество на живот, качество на обществените услуги и качество на обществото. Докладът се състои от уводна глава и пет профила на държави.

Резултатите от проучването са важни както от национална гледна точка, така и в контекста на областите, които са предмет на преговори в процеса на разширяване на ЕС. Те са също така показателни в по-широкия контекст на целите за устойчиво развитие (ЦУР), които в някои държави понякога трудно могат да бъдат оценени поради липсата на всеобхватни мерки за мониторинг. Резултатите от EQLS показват, че някои аспекти на качеството на живот са сходни в страните кандидатки. По редица показатели техните резултати са по-ниски от средните за ЕС-28, но в тези държави качеството на някои публични услуги е на относително високо ниво.

 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар