Public services

Качество на услугите във връзка със здравето и предоставянето на грижи в ЕС

Обществените услуги са изключително важни за постигането на високи равнища на социална закрила, социално сближаване и социално приобщаване. За целта те трябва да бъдат с добро качество и еднакво достъпни за възможно най-широк кръг от граждани. По-конкретно услугите за предоставяне на грижи са важен компонент от социалната закрила на гражданите на ЕС, като подобряват качеството на живот и достъпа до образование и заетост. В доклада са разгледани субективните оценки на гражданите по отношение на качеството на здравеопазването, дългосрочните грижи и грижите за деца и се правят съпоставки между държавите, групите в обществото, получателите на грижи и непреките потребители на услуги.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар