Working conditions

Условия на труд и здраве на работниците

В настоящия доклад се използват данни от Европейското проучване на условията на труд с цел да се проучат условията на труд и тяхното отражение върху здравето на работниците. Гарантирането на устойчивостта на труда в контекста на застаряването на населението предполага по-голям брой заети лица, които могат по-дълго да бъдат част от работната сила. В доклада се разглежда взаимодействието между работните изисквания — които пораждат повишен риск от умора — и работните ресурси — които подпомагат работниците за постигане на по-голяма степен на ангажираност и благосъстояние. Констатациите показват, че физическите рискове не са се увеличили, но продължават да са от значение, докато емоционалните изисквания са се увеличили, което подчертава нарастващото значение на психосоциалните рискове на работното място. Промените с течение на времето сочат, че макар рискът от влошено здраве да е концентриран в определени професии, професиите, които по традиция се считат за защитени, са изложени във все по-голяма степен на рискове, които могат да засегнат здравето и благосъстоянието на работниците.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар