Anticipating and managing the impact of change

Цифровата ера — последици от автоматизацията, цифровизацията и платформите за работа и заетост

Flagship report
Публикувано
15 December 2021
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Свали
Автор(и): 
Mandl, Irene

Основни констатации

 • За да се гарантира, че Европа няма да изостане от другите региони на света и ще се възползва от предимствата на цифровизацията, създателите на политики следва да потърсят пътища за по-нататъшна подкрепа за цифровизацията на европейските предприятия. Те следва да обмислят например възможности за финансова подкрепа, обмен на примери за прилагане на цифрови технологии и улесняване на сътрудничеството при разработването и внедряването на технологии. Възможност за това е държавната подкрепа, свързана с Механизма на Европейската комисия за възстановяване и устойчивост.
Read more
 • За да се гарантира, че Европа няма да изостане от другите региони на света и ще се възползва от предимствата на цифровизацията, създателите на политики следва да потърсят пътища за по-нататъшна подкрепа за цифровизацията на европейските предприятия. Те следва да обмислят например възможности за финансова подкрепа, обмен на примери за прилагане на цифрови технологии и улесняване на сътрудничеството при разработването и внедряването на технологии. Възможност за това е държавната подкрепа, свързана с Механизма на Европейската комисия за възстановяване и устойчивост.
 • Специално внимание следва да се обърне на подкрепата за малките и средните предприятия (в съответствие с визията за цифровото десетилетие на Европа) и конкретни сектори и държави членки, които трябва да ускорят темпа си на цифровизация.
 • Инструментите за предвиждане на потребностите от умения като Панорамата на уменията, разработена от Cedefop на равнище ЕС, или подобни инструменти в държавите членки, следва да се запазят и при необходимост да се доразвият, за да се насочат върху потребностите от умения в цифровата ера.
 • Следва да се проучат начините за придобиване на подходящи умения от уязвимите групи (напр. по-възрастните работници или тези с ниска степен на формално образование) в съответствие с плана за действие към Европейския стълб на социалните права и Програмата на ЕС за умения. В същото време ръководителите трябва да бъдат обучени относно особеностите на организацията на труда и управлението на хора в ерата на цифровите технологии. За работниците, засегнати от съкращения, Европейският фонд за приспособяване към глобализацията може да има роля в подкрепа на преквалификацията и повишаването на квалификацията им.
 • Биха могли да се използват инструменти за ранно предупреждение, за да се сигнализира до създателите на политики за всеки признак на намаляване на качеството на заетостта, произтичащо от въвеждането на цифрови технологии, включително евентуално неправилно категоризиране на трудовия статус. Създателите на политики следва да проучат причините за такова развитие и съответното му въздействие върху предприятията и работниците, като основа за информирано разработване на политики.
Read less

Обзор

Технологичните промени се ускоряват поради увеличаващите се възможности на електронните устройства да съхраняват, обработват и обменят цифрова информация. Цифровизацията преобразява икономиката и пазарите на труда в ЕС — почти една трета от работните места в ЕС се определят като такива с висока сRead more

Технологичните промени се ускоряват поради увеличаващите се възможности на електронните устройства да съхраняват, обработват и обменят цифрова информация. Цифровизацията преобразява икономиката и пазарите на труда в ЕС — почти една трета от работните места в ЕС се определят като такива с висока степен на цифровизация. Какви са последиците от цифровата революция за заетостта и работата? И как това може да се отрази на социалния диалог?

Eurofound извърши голям обем работа за изследването на тези въпроси. Тя е структурирана около три направления на промени в областта на цифровизацията – автоматизация, цифровизация и платформи –, които засягат заетостта и условията на труд, както и социалния диалог. Основните резултати от това изследване са събрани в онлайн ресурса „Цифровата ера —  автоматизация, цифровизация и платформи“. Настоящият доклад се основава на този материал и е едно обобщение на констатациите и насоките за политиката.

Read less

Formats and languages

 • Доклад

  Брой страници: 
  34
  Референтен №: 
  EF21007
  ISBN: 
  978-92-897-2213-1
  Каталожен номер: 
  TJ-06-21-150-EN-N
  DOI: 
  10.2806/288
  Catalogue info

  Цифровата ера — последици от автоматизацията, цифровизацията и платформите за работа и заетост

  Автор(и): 
  Mandl, Irene

  Форми

  Цитиране на публикацията: 

  Eurofound (2021), The digital age: Implications of automation, digitisation and platforms for work and employment, Challenges and prospects in the EU series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Референтен №: 
  EF21007EN1
  Catalogue info

  Цифровата ера — последици от автоматизацията, цифровизацията и платформите за работа и заетост

  Автор(и): 
  Eurofound

  На разположение за изтегляне на 22 езика

  Свали
 • Tables and graphs

  The flagship report contains the following tables and figures.

  List of tables

  • Table 1: Employment – Main opportunities and risks
  • Table 2: Quality of work and working conditions – Main opportunities and risks
  • Table 3: Social dialogue and collective bargaining – Main opportunities and risks

  List of figures

  • Figure 1: Overview of the expected challenges for work and employment by vector of change
  • Figure 2: Analytical framework of the discussion
  • Figure 3: Digitalisation intensity of establishments (%), by establishment size, EU27 and the UK, 2019
  • Figure 4: Prevalence of platform work in the EU27, Norway and the UK, 2013–2014 and 2020
  • Figure 5: Change in number of employees since 2016 (%), by digitalisation intensity of establishments, EU27 and the UK, 2019
  • Figure 6: Expected change in number of employees in the coming three years (%), by digitalisation intensity of establishments, EU27 and the UK, 2019
  • Figure 7: Shares of employees whose jobs have high automation risk (%), by occupation, EU27, 2020
  • Figure 8: Management approach (%), by digitalisation intensity of establishments, EU27 and the UK, 2019
 • Online resource

  The digital age: Automation, digitisation and platforms

  The digital age resource provides an overview of research findings on topics at the centre of digitalisation, structured around three vectors of change – automation, digitisation and platforms. It explores the implications of the digital revolution for employment, working conditions and social dialogue. Findings are presented in a range of research digests, policy pointers and definitions.

Изследванията, проведени преди оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз на 31 януари 2020 г. и публикувани впоследствие, могат да включват данни, свързани с 28-те държави — членки на ЕС. След тази дата те трябва да обхващат само 27-те държави — членки на ЕС (ЕС-28 без Обединеното кралство), освен ако не е посочено друго.

Part of the series

 • Challenges and prospects in the EU

  Eurofound’s Flagship report series 'Challenges and prospects in the EU' comprise research reports that contain the key results of multiannual research activities and incorporate findings from different related research projects. Flagship reports are the major output of each of Eurofound’s strategic areas of intervention and have as their objective to contribute to current policy debates.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар