Foundation Findings - Балансът работа-извънтрудов живот: решаване на дилемата

Европейският съюз (ЕС) е изправен пред дилема от гледна точка на социалната политика: той трябва да повиши равнището на заетостта, за да осигури траен икономически растеж и да насърчи социалното включване. За да направи това обаче, ЕС трябва да улесни хората да съчетават ангажиментите към работата си и към семейството си, за да им помогне, особено на жените, да навлязат на пазара на труда. Констатациите на Eurofound предоставят информация и политически ориентири за всички действащи лица и заинтересовани страни, ангажирани в текущия европейски дебат за бъдещето на социалната политика. Съдържанието се основава на изследвания на Eurofound и отразява нейната автономна и тристранна структура.Изтегляне PDF: BG (pdf 385.69 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар