Promoting social cohesion and convergence

Водеща ли е Европа по отношение на качеството на институциите?

Policy brief
Публикувано
7 November 2022
pdf
Formats and languages

Основни констатации

 • Високото качество на работата на институциите се свързва с по-висок брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението, по-високи нива на заетост и по-високо доверие в националните правителства. Свързва се и с по-нисък риск от бедност и социално изключване, което показва, че висококачествените институции са от съществено значение за трайното икономическо и социално сближаване в ЕС.
Read more
 • Високото качество на работата на институциите се свързва с по-висок брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението, по-високи нива на заетост и по-високо доверие в националните правителства. Свързва се и с по-нисък риск от бедност и социално изключване, което показва, че висококачествените институции са от съществено значение за трайното икономическо и социално сближаване в ЕС.
 • Въпреки че 27-те държави — членки на ЕС, са лидери по отношение на качеството на институциите в световен мащаб според шестте световни показателя за управление (WGI), след кризата от 2008 г. резултатите им се влошиха по всички показатели. Тази тенденция е особено тревожна, като се има предвид важната роля на институциите за укрепване устойчивостта на обществата и за достъпа до фондовете на ЕС, които допринасят за този процес.
 • Скандинавските и западноевропейските държави членки се очертават като държавите с най-добри резултати по отношение на качеството на институциите в Европа за периода 1996—2020 г., а резултатите на балтийските държави са се подобрили забележително след присъединяването им към ЕС, изпреварвайки средиземноморските държави членки, чиито резултати са се влошили през последните 12 години. Резултатите на държавите членки от Централна и Източна Европа са стабилни; обаче, въпреки някои подобрения, България и Румъния са с най-лошо качество на институциите за периода.
 • Въпреки че механизмите за извънредни ситуации и фондовете на ЕС са важни инструменти за възстановяване, на равнище ЕС е необходим и по-дългосрочен фокус, за да се осигури трайно възходящо сближаване на качеството на институциите. Включването на качеството на институциите като цел на Next Generation EU е важна възможност за укрепване на административния капацитет и повишаване качеството на управлението, така че държавите членки да могат да се справят по-ефективно с настоящите и бъдещите неблагоприятни икономически и социални сътресения.
 • В предишни изследвания е установено, че по-високото качество на институциите и по-големият административен капацитет могат да допринесат за повишаване степента на усвояване на средствата от ЕС, както и за увеличаване на ефекта им върху растежа на държавите членки и регионите. Това показва още по-ясно, че подобряването на качеството на институциите е не само стимул за растеж като цяло, но и ключово изискване за ефективно управление и достъп до фондовете на Next Generation EU.
Read less

Обзор

Качеството на институциите е ключов фактор за постигане на възходящо икономическо и социално сближаване в ЕС, като играе основна роля за растежа на икономиката, привличането на чуждестранни инвестиции, осигуряването на изпълнението на политиките и реформите и успешния достъп до фондовете на ЕС. ПRead more

Качеството на институциите е ключов фактор за постигане на възходящо икономическо и социално сближаване в ЕС, като играе основна роля за растежа на икономиката, привличането на чуждестранни инвестиции, осигуряването на изпълнението на политиките и реформите и успешния достъп до фондовете на ЕС. Пригодността за целите на публичните институции е особено актуална в настоящия момент във връзка с изпълнението на програмата Next Generation EU, тъй като лошото качество на институциите може да попречи на достъпа до средства и да подкопае ефективността на самата програма. В настоящата справка за политиката са представени резултатите от проучване на възходящото сближаване в ЕС по отношение на шестте световни показателя за управление, разработени от Световната банка. Въпреки че според резултатите Европа остава начело по отношение на качеството на институциите в световен мащаб, след финансовата криза от 2008 г. се наблюдава влошаване. Необходими са действия в областта на публичното управление, за да се обърне посоката на тази тенденция.

Read less

Formats and languages

 • Доклад

  Брой страници: 
  28
  Референтен №: 
  EF22026
  ISBN: 
  978-92-897-2288-9
  Каталожен номер: 
  TJ-AR-22-002-EN-N
  DOI: 
  10.2806/512588
  Catalogue info

  Водеща ли е Европа по отношение на качеството на институциите?

  Форми

  Цитиране на публикацията: 

  Eurofound (2022), Does Europe lead the way in institutional quality? Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Tables and graphs

  The policy brief contains the following lists of tables and figures.

  List of tables

  Table 1: Summary of convergence analysis of WGIs over 1996–2020, 1996–2008 and 2008–2020
  Table 2: Correlation of the WGIs and selected socioeconomic indicators

  List of figures

  Figure 1: EU performance on WGIs compared with global averages, 2020
  Figure 2: Clustering of countries according to the WGIs
  Figure 3: Trends in the WGIs across six European country groups
  Figure 4: Downward convergence in the Voice and accountability indicator, 1996–2020
  Figure 5: Downward convergence in the Political stability indicator, 1996–2020
  Figure 6: Downward convergence in the Government effectiveness indicator, 1996–2020
  Figure 7: Upward convergence in the Regulatory quality indicator, 1996–2020
  Figure 8: Upward convergence in the Rule of law indicator, 1996–2020
  Figure 9: Upward convergence in the Control of corruption indicator, 1996–2020

Изследванията, проведени преди оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз на 31 януари 2020 г. и публикувани впоследствие, могат да включват данни, свързани с 28-те държави — членки на ЕС. След тази дата те трябва да обхващат само 27-те държави — членки на ЕС (ЕС-28 без Обединеното кралство), освен ако не е посочено друго.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар