Качество на живот в Европа

Информираността е ключов фактор при всяко едно усилие за създаване на сплотена Европа. Търсейки начин за попълване на съществуващите познания, Фондацията инициира своето Европейско проучване на качеството на живот (ЕПКЖ) през 2003. Първите резултати от този амбициозен проект, целящ да изследва качеството на живот в 28 страни – в 25 държави-членки и в три държави-кандидатки България, Румъния и Турция– предоставя изчерпателен портрет на една разширена Европа. Изследването съдържа сравнения както между отделните страни, така и между различните демографски, социални и икономически групи. Разглежда документи, докладващи материалните условия, нивото на безработицата, условията на живот и труд, семейният и обществен живот, здравето и жилищната политика във всичките 28 държави. То обръща внимание на разбиранията на европейските граждани за тези условия, на тяхното субективно благосъстояние и на оценката им на обществото, в което живеят. По-подробните анализи на специфични проблеми, които са само бегло споменати в настоящото изследване, ще бъдат предмет на бъдеща серия от доклади на Фондацията на тема “Качеството на живот в Европа”.Изтегляне PDF: BG (pdf 1785.51 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар