Quality of life in Europe: Impacts of the crisis

Report
Публикувано
27 November 2012
Formats
 • Download full reportPDF

Обзор

What determines life satisfaction and happiness? How do we value our social situation and immediate surroundings? How has this changed with the economic crisis? For the third wave of the European Quality of Life survey, 35,500 Europeans in all EU Member States were interviewed, in an effort to gain insights to these questions. This overview report presents findings and trends and shows that the impacts of the recession are indeed noticeable and measurable in some areas, while in others there are more long-term developments to be observed. While overall life satisfaction levels have not changed much, optimism about the future and trust in institutions have declined markedly in those countries most affected by the downturn. And groups that were already vulnerable – the long-term unemployed, older people in central and eastern Europe and single parents – report the highest levels of material deprivation and dissatisfaction with their life situation. 
 • Full report

  Number of Pages: 
  168
  Reference No: 
  ef1264
  ISBN: 
  978-92-897-1099-2
  Catalogue: 
  TJ-31-12-928-EN-C
  DOI: 
  10.2806/42471
  Catalogue info

  Quality of life in Europe: Impacts of the crisis

  What determines life satisfaction and happiness? How do we value our social situation and immediate surroundings? How has this changed with the economic crisis? For the third wave of the European Quality of Life survey, 35,500 Europeans in all EU Member States were interviewed, in an effort to gain insights to these questions. This overview report presents findings and trends and shows that the impacts of the recession are indeed noticeable and measurable in some areas, while in others there are more long-term developments to be observed. While overall life satisfaction levels have not changed much, optimism about the future and trust in institutions have declined markedly in those countries most affected by the downturn. And groups that were already vulnerable – the long-term unemployed, older people in central and eastern Europe and single parents – report the highest levels of material deprivation and dissatisfaction with their life situation.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef12641
  Catalogue info

  Качеството на живот в Европа: въздействие на кризата - Резюме

  Authors: 
  Eurofound
  Какво определя удовлетворението от живота и щастието, как да оценяваме нашето социално положение и непосредствената заобикаляща среда, как това се е променило с икономическата криза? При третото Европейско проучване на качеството на живот бяха интервюирани 35 000 европейци във всички държави членки. В настоящия обобщаващ доклад са представени констатации и тенденции и е показано, че въздействието на рецесията действително е осезаемо и измеримо. Въпреки че общото равнище на удовлетворението от живота не се е променило много, оптимизмът за бъдещето и доверието в институциите са намалели чувствително в държавите, които са най-силно засегнати от кризата. А по отношение на групите, които са били уязвими от по-рано — трайно безработните, по-възрастните хора в Централна и Източна Европа и самотните родители — се съобщава за най-високо равнище на материални лишения и неудовлетворение от живота.  Изтегляне PDF: BG (pdf 59.38 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар