Restructuring in SMEs in Europe

Report
Обновено
18 August 2013
Публикувано
17 July 2013
pdf
Форми
Executive summary in 25 languages
Свали
Автор(и): 
Mandl, Irene

Обзор

Restructuring is part and parcel of the economic fabric in Europe, as companies must adapt to altered conditions in a bid to remain sustainable and competitive. Most of the policy focus so far, however, has been on restructuring in terms of the large firm. In light of the relative importance of tRead more

Restructuring is part and parcel of the economic fabric in Europe, as companies must adapt to altered conditions in a bid to remain sustainable and competitive. Most of the policy focus so far, however, has been on restructuring in terms of the large firm. In light of the relative importance of the small and medium-sized company (SME) – constituting over 99% of European businesses and about 66% of private sector employment – policymakers at all levels need to understand the specific challenges facing the smaller firm in order to provide appropriate support for this backbone of the European economy. Based on information derived from 85 case studies across all EU Member States and other sources, the report outlines the features peculiar to SMEs in their anticipation and management of restructuring, explores the main drivers of change and analyses the factors influencing successful restructuring. It offers a wide-ranging, comparative view of how restructuring impacts on workers and the company itself and puts forward several policy pointers for future action.

 

Read less

Форми

 • Доклад

  Брой страници: 
  108
  Референтен №: 
  ef1247
  ISBN: 
  978-92-897-1118-0
  Каталожен номер: 
  TJ-02-13-215-EN-C
  DOI: 
  10.2806/37395
  Catalogue info

  Restructuring in SMEs in Europe

  Автор(и): 
  Mandl, Irene

  Restructuring is part and parcel of the economic fabric in Europe, as companies must adapt to altered conditions in a bid to remain sustainable and competitive. Most of the policy focus so far, however, has been on restructuring in terms of the large firm. In light of the relative importance of the small and medium-sized company (SME) – constituting over 99% of European businesses and about 66% of private sector employment – policymakers at all levels need to understand the specific challenges facing the smaller firm in order to provide appropriate support for this backbone of the European economy.

  Форми

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Референтен №: 
  ef12471
  Catalogue info

  Преструктуриране в МСП в Европа

  Автор(и): 
  Eurofound
  Преструктурирането е неразделна част от икономическата структура в Европа, тъй като предприятията трябва да се приспособят към променените условия в опит да останат устойчиви и конкурентоспособни. До днес политиката поставяше ударението главно върху преструктурирането на големите фирми. С оглед на относителното значение на малките и средните предприятия (МСП) — съставляващи над 99 % от европейските предприятия и около 66 % от заетостта в частния сектор — органите, разработващи политики на всички равнища, трябва да разберат специфичните предизвикателства, пред които са изправени по-малките фирми, за да осигурят адекватно подпомагане на този гръбнак на европейската икономика. Въз основа на информация, извлечена от 85 примери от практиката във всички държави членки на ЕС, и други източници, докладът очертава характерните особености на МСП при прогнозиране и управление на преструктурирането им, изследва основните движещи сили за промяна и анализира факторите, влияещи на успешното преструктуриране. Той предлага широкообхватен, сравнителен преглед на начините, по които преструктурирането въздейства върху работниците и самото предприятие, както и няколко насоки за бъдещи действия в политиката.


  На разположение за изтегляне на 25 езика

  Свали
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар