Quality of life in Europe: Social inequalities

Report
Обновено
03 December 2013
Публикувано
03 December 2013
Formats
 • Download full reportPDF

Обзор

This report examines social inequalities in the distribution of freedoms and opportunities among individuals and population subgroups in Europe. Using data from the European Quality of Life Survey (EQLS), the report builds up an evidence base on social inequalities in four critical areas of life: health, standard of living, productive and valued activities, and individual, family and social life. It examines the role of important determinants of social inequalities including gender, age, disability status, employment status and citizenship status, as well as other drivers. The report finds that, in some instances, there is evidence of disadvantages becoming more prevalent and social inequalities widening between the second wave of the EQLS in 2007 and the third wave in 2011. It recommends that growing policy attention to the multidimensional aspects of well-being be coupled with effective public action to address social inequalities and integrated into general policies at the European and Member State levels. Anexecutive sumary> is available - see Related content.
 • Full report

  Number of Pages: 
  74
  Reference No: 
  ef1362
  ISBN: 
  978-92-897-1125-8
  Catalogue: 
  TJ-03-13-477-EN-N
  DOI: 
  10.2806/45943
  Catalogue info

  Quality of life in Europe: Social inequalities

  This report examines social inequalities in the distribution of freedoms and opportunities among individuals and population subgroups in Europe. Using data from the European Quality of Life Survey (EQLS), the report builds up an evidence base on social inequalities in four critical areas of life: health, standard of living, productive and valued activities, and individual, family and social life. It examines the role of important determinants of social inequalities including gender, age, disability status, employment status and citizenship status, as well as other drivers. The report finds that, in some instances, there is evidence of disadvantages becoming more prevalent and social inequalities widening between the second wave of the EQLS in 2007 and the third wave in 2011. It recommends that growing policy attention to the multidimensional aspects of well-being be coupled with effective public action to address social inequalities and integrated into general policies at the European and Member State levels.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef13621
  Catalogue info

  Качеството на живот в Европа: Социални неравенства

  Authors: 
  Eurofound
  В настоящия доклад са изследвани социалните неравенства при разпределянето на свободите и възможностите между физическите лица и подгрупите от населението в Европа. Като използва данните от Европейското проучване за качеството на живот (ЕQLS), докладът обобщава доказателствен материал относно социалните неравенства в четири много важни сфери на живота: здраве, стандарт на живот, продуктивни дейности и оценка на дейностите, както и личен, семеен и социален живот. Изследвана е ролята на важни, решаващи за социалните неравенства фактори, включващи пол, възраст, увреждания, трудовоправен и граждански статут, както и други движещи сили. В доклада е установено, че в някои случаи има данни за засилване на неравнопоставеността и разширяване на социалните неравенства между втората вълна на ЕQLS през 2007 г. и третата вълна през 2011 г. В него се препоръчва засиленото внимание на политиките към многомерните аспекти на благополучието да бъде съчетано с ефективни публични мерки за премахване на социалните неравенства и интегриране в общите политики на европейско равнище и на равнище държави членки.  Изтегляне PDF: BG (pdf 54.96 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар