Quality of life in Europe: Social inequalities

Report
Публикувано
3 December 2013
pdf
Форми
Executive summary in 25 languages
Свали

Обзор

This report examines social inequalities in the distribution of freedoms and opportunities among individuals and population subgroups in Europe. Using data from the European Quality of Life Survey (EQLS), the report builds up an evidence base on social inequalities in four cRead more
This report examines social inequalities in the distribution of freedoms and opportunities among individuals and population subgroups in Europe. Using data from the European Quality of Life Survey (EQLS), the report builds up an evidence base on social inequalities in four critical areas of life: health, standard of living, productive and valued activities, and individual, family and social life. It examines the role of important determinants of social inequalities including gender, age, disability status, employment status and citizenship status, as well as other drivers. The report finds that, in some instances, there is evidence of disadvantages becoming more prevalent and social inequalities widening between the second wave of the EQLS in 2007 and the third wave in 2011. It recommends that growing policy attention to the multidimensional aspects of well-being be coupled with effective public action to address social inequalities and integrated into general policies at the European and Member State levels. 
Read less

Форми

 • Доклад

  Брой страници: 
  74
  Референтен №: 
  ef1362
  ISBN: 
  978-92-897-1125-8
  Каталожен номер: 
  TJ-03-13-477-EN-N
  DOI: 
  10.2806/45943
  Catalogue info
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Референтен №: 
  ef13621
  Catalogue info

  Качеството на живот в Европа: Социални неравенства

  Автор(и): 
  Eurofound
  В настоящия доклад са изследвани социалните неравенства при разпределянето на свободите и възможностите между физическите лица и подгрупите от населението в Европа. Като използва данните от Европейското проучване за качеството на живот (ЕQLS), докладът обобщава доказателствен материал относно социалните неравенства в четири много важни сфери на живота: здраве, стандарт на живот, продуктивни дейности и оценка на дейностите, както и личен, семеен и социален живот. Изследвана е ролята на важни, решаващи за социалните неравенства фактори, включващи пол, възраст, увреждания, трудовоправен и граждански статут, както и други движещи сили. В доклада е установено, че в някои случаи има данни за засилване на неравнопоставеността и разширяване на социалните неравенства между втората вълна на ЕQLS през 2007 г. и третата вълна през 2011 г. В него се препоръчва засиленото внимание на политиките към многомерните аспекти на благополучието да бъде съчетано с ефективни публични мерки за премахване на социалните неравенства и интегриране в общите политики на европейско равнище и на равнище държави членки.


  На разположение за изтегляне на 25 езика

  Свали

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2012

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2012, the third edition of the survey. The survey was first carried out in 2003. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар