Quality of life in Europe: Subjective well-being

Report
Публикувано
6 November 2013
pdf
Форми
Executive summary in 25 languages
Свали

Обзор

This report assesses the impact of the crisis on the subjective well-being of Europeans. In 2011, GDP per capita in 22 out of the then 27 EU Member States was below 2008 levels, and unemployment rates were higher in 25 out of the 27. These indicators demonstrate worrying trends, but the report goRead more

This report assesses the impact of the crisis on the subjective well-being of Europeans. In 2011, GDP per capita in 22 out of the then 27 EU Member States was below 2008 levels, and unemployment rates were higher in 25 out of the 27. These indicators demonstrate worrying trends, but the report goes deeper, trying to answer various questions: What is the real impact on people’s lives? Who has been hit hardest? Where have there been positive wellbeing patterns? What explains the variation in well-being across Europe? How can policy increase or stem the fall in well-being in the future? It concludes that the crisis may not be affecting everyone’s well-being equally, nor all aspects of well-being. Well-being has fallen in many EU countries, remaining highest in northern countries. However, falls in wellbeing in many western EU countries have been matched by increases in eastern countries. Population groups with low well-being include those limited by disability or illness and unemployed people.

Read less

Форми

 • Доклад

  Брой страници: 
  128
  Референтен №: 
  ef1359
  ISBN: 
  978-92-8971-120-
  Каталожен номер: 
  TJ-03-13-423-EN-C
  DOI: 
  10.2806/37878
  Catalogue info
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Референтен №: 
  ef13591
  Catalogue info

  Качеството на живот в Европа: субективно благополучие

  Автор(и): 
  Eurofound
  В настоящия доклад се прави оценка на въздействието на кризата върху субективното благополучие на европейците. През 2011 г. БВП на глава от населението в 22 от тогавашните 27 държави членки на ЕС, е бил под равнищата за 2008 г., а процентите на безработица са били по-високи в 25 от всички 27 страни. Тези показатели говорят за обезпокоителни тенденции, но в доклада се отива по-надълбоко, като се прави опит да се даде отговор на различни въпроси: Какво е действителното въздействие върху живота на хората? Кой е засегнат най-сериозно? Къде е имало положителни данни за благополучието? Как се обясняват различните степени на благополучие на територията на Европа? Как политиката може да повиши степента на благополучие или да спре нейния спад в бъдеще? В доклада се достига до заключението, че кризата може да не засяга еднакво благополучието на всеки човек, нито всички аспекти на благополучието. Степента на благополучие се е понижила в много държави от ЕС, като е останала най-висока в северните страни. Въпреки това спадовете в степента на благополучие в много западни държави от ЕС са съпроводени с повишения в източните страни. Групите от населението с ниска степен на благополучие включват ограничените от увреждане или болест и безработните.


  На разположение за изтегляне на 25 езика

  Свали

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2012

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2012, the third edition of the survey. The survey was first carried out in 2003. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар