Representativeness of the European social partner organisations: Textiles and clothing sector

Report
Обновено
16 February 2014
Публикувано
15 September 2013
pdf
Форми
Executive summary in 24 languages
Свали
Автор(и): 
Sanz de Miguel, Pablo

Обзор

This study provides information designed to aid sectoral social dialogue in the textile and clothing sector. The study is divided into three parts: a summary of the sector’s economic background; an analysis of the social partner organisations in all the EU Member States, including their membershiRead more

This study provides information designed to aid sectoral social dialogue in the textile and clothing sector. The study is divided into three parts: a summary of the sector’s economic background; an analysis of the social partner organisations in all the EU Member States, including their membership, role in collective bargaining, social dialogue and public policy, and national and European affiliations; and an analysis of relevant European organisations, particularly their membership composition and capacity to negotiate. The aim of Eurofound's studies on representativeness is to identify the relevant national and supranational social partner organisations in the field of industrial relations in selected sectors. The impetus for these studies comes from the European Commission’s desire to recognise the representative social partner organisations to be consulted under the provisions of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU).

Read less

Форми

 • Доклад

 • Executive summary

  Референтен №: 
  ef13451
  Catalogue info

  Представителност на организациите на европейските социални партньори: сектор на текстила и облеклото

  Автор(и): 
  Eurofound
  В проучването първо са очертани икономическата среда и условията на заетост на сектора, след това са определени организациите на социалните партньори във всички държави членки на ЕС (членска маса, роля в колективното договаряне, социален диалог и обществената политика, както и членуване в национални и европейски организации), като накрая са анализирани съответните европейски организации, по-конкретно по отношение на техния членски състав и капацитет за преговаряне. Целта на поредицата на ЕIRO от проучвания за представителността е да посочи националните и наднационалните организации на социалните партньори в областта на индустриалните отношения в подбрани сектори, произтичаща от целта на ЕК да определи представителните асоциации на социалните партньори, с които да се провеждат консултации съгласно разпоредбите на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).


  На разположение за изтегляне на 24 езика

  Свали
 • National contributions

Part of the series

 • Sectoral social dialogue

  Eurofound's representativeness studies are designed to allow the European Commission to identify the ‘management and labour’ whom it must consult under article 154 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). This series consists of studies of the representativeness of employer and worker organisations in various sectors.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар