Work organisation and employee involvement in Europe

Report
Публикувано
11 June 2013
pdf
Форми
Executive summary in 25 languages
Свали
Автор(и): 
Gallie, Duncan; Zhou, Ying

Обзор

This report explores the opportunities open to employees in workplaces across Europe to participate in decision-making, either in the context of their job or in relation to wider organisational issues affecting their work. Employee involvement is a key component of work organisation, relating to Read more

This report explores the opportunities open to employees in workplaces across Europe to participate in decision-making, either in the context of their job or in relation to wider organisational issues affecting their work. Employee involvement is a key component of work organisation, relating to other dimensions such as physical working conditions and work intensity. Two dimensions of employee involvement are covered: task discretion – or the influence that employees can exercise over their immediate work tasks – and organisational participation – or the influence that employees have over work organisation. While in the EU27 as a whole there are limited opportunities for employees to participate in decision-making, the findings point to the clear benefits for employees in working in organisations that give greater scope for their involvement. Crucially, employee involvement has been shown to have a positive effect on employee motivation and psychological wellbeing, critical elements in fostering enhanced work performance and company productivity.

Read less

Форми

 • Доклад

  Брой страници: 
  84
  Референтен №: 
  ef1330
  ISBN: 
  978-92-897-1115-9
  Каталожен номер: 
  TJ-01-13-008-EN-N
  DOI: 
  10.2806/18346
  Catalogue info

  Work organisation and employee involvement in Europe

  Автор(и): 
  Gallie, Duncan; Zhou, Ying

  Форми

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Референтен №: 
  ef13301
  Catalogue info

  Организация на труда и участие на служителите в Европа

  Автор(и): 
  Eurofound
  В настоящия доклад се разглеждат възможностите за служителите на различни работни места в Европа да участват в процеса по вземане на решения, било то в контекста на своята работа, или във връзка с по-широкообхватни организационни въпроси, които засягат работата им. Участието на служителите е важен компонент на организацията на труда, а докладът обхваща две измерения: самоинициативата при работа — влиянието, което служителите могат да упражняват върху непосредствените си работни задачи, и организационното участие — влиянието, което служителите имат върху организацията на труда. Докато възможностите за служителите от ЕС-27 да участват в процеса по вземане на решения са доста ограничени, констатациите сочат ясните ползи, по-специално от гледна точка на мотивацията и психологическото благосъстояние на служителите, важни елементи за насърчаване на по-добри резултати при работа и производителност на дружеството.


  На разположение за изтегляне на 25 езика

  Свали

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар