Psychosocial risks in Europe: Prevalence and strategies for prevention

Report
Обновено
22 October 2014
Публикувано
17 October 2014
pdf
Форми
Executive summary in 24 languages
Свали
Автор(и): 
Eurofound; EU-OSHA

Обзор

Acknowledging the complexity of the relationship between health and work, the report presents comparative information on the prevalence of psychosocial risks among workers and examines the associations between these risks and health and well-being. It also looks at the extent to which establishmeRead more

Acknowledging the complexity of the relationship between health and work, the report presents comparative information on the prevalence of psychosocial risks among workers and examines the associations between these risks and health and well-being. It also looks at the extent to which establishments take action to tackle psychosocial risks and describes interventions that can be adopted in companies. An overview of policies in six Member States is included.

Read less

Форми

 • Доклад

  Референтен №: 
  EF/14/43
  Catalogue info

  Psychosocial risks in Europe: Prevalence and strategies for prevention

  Автор(и): 
  Eurofound; EU-OSHA

  Acknowledging the complexity of the relationship between health and work, the report presents comparative information on the prevalence of psychosocial risks among workers and examines the associations between these risks and health and well-being. It also looks at the extent to which establishments take action to tackle psychosocial risks and describes interventions that can be adopted in companies. An overview of policies in six Member States is included.

  Форми

 • Executive summary

  Референтен №: 
  ef14431
  Catalogue info

  Психосоциалните рискове в Европа: Разпространение и стратегии за превенция

  Автор(и): 
  Eurofound; EU-OSHA

  Настоящият кратък преглед е основан на съвместен доклад относно психосоциалните рискове на работното място на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EUOSHA) и Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound). Докладът отразява взаимно допълващите се дейности на двете агенции, които намират израз в техните различни правомощия. Като отчита сложността на взаимовръзката между здравето и труда, в доклада е представена сравнителна информация за разпространението на психосоциалните рискове сред работниците и са изследвани връзките между тези рискове и здравето и благосъстоянието им. Наред с това в доклада е разгледан и въпросът доколко предприятията предприемат действия за преодоляване на психосоциалните рискове и са описани мерки, които дружествата могат да предприемат. Включен е и преглед на политиките в шест държави членки.

  На разположение за изтегляне на 24 езика

  Свали

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар