Developing a country typology for analysing quality of life in Europe

Report
Публикувано
14 November 2014
pdf
Форми
Executive summary in 22 languages
Свали

Обзор

As the European Union grows in size and diversity, it becomes increasingly challenging to summarise the impact of state actions on the lives of citizens. One approach to this complexity is to group countries based on characteristics relevant to quality of life. This report develops a country typoRead more

As the European Union grows in size and diversity, it becomes increasingly challenging to summarise the impact of state actions on the lives of citizens. One approach to this complexity is to group countries based on characteristics relevant to quality of life. This report develops a country typology focused on quality of life as a multidimensional concept. It draws on (a) a review of the literature on country groups, (b) an empirical cluster analysis of macro-level indicators of state capacity and action and (c) an analysis of data on quality of life from the 2012 European Quality of Life Survey. This report develops a typology of the 34 countries included in this survey (the 28 EU Member States as well as the former Yugoslav Republic of Macedonia, Iceland, Kosovo, Montenegro, Serbia and Turkey). Drawing mainly on a synthesis of the literature, it goes on to recommend an eight-group system, which can be collapsed into five or three groups depending on the requirements of the analysis. 

Read less

Форми

 • Доклад

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Референтен №: 
  EF14471
  Catalogue info

  Разработване на типология на държавите за анализ на качеството на живот в Европа

  Автор(и): 
  Eurofound

  С разширяването на границите на Европейския съюз и нарастването на неговото многообразие става все по-трудно да бъдат обобщени резултатите от действията на държавите върху живота на гражданите. Един от възможните подходи за преодоляване на това положение е държавите да бъдат разделени на групи въз основа на характеристики, свързани с качеството на живот. В този доклад е представена типология на държавите, насочена към качеството на живот като концепция с много измерения. Съдържанието на доклада се основава на: а) преглед на научната литература в областта на групирането на държавите, б) емпиричен клъстерен анализ на показатели на макроравнище за капацитета и действията на държавите и в) анализ на данните за качеството на живот, получени в резултат на Европейското проучване на качеството на живот от 2012 г. В доклада е представена разработената типология на 34-те държави, обхванати от това проучване (28-те държави членки на ЕС, както и Бившата югославска република Македония, Исландия, Косово, Черна гора, Сърбия и Турция). Въз основа главно на обобщен анализ на научната литература в доклада се препоръчва използване на система с осем групи, която може да бъде заменена със система с пет или три групи, в зависимост от целите на анализа.

  На разположение за изтегляне на 22 езика

  Свали

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2012

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2012, the third edition of the survey. The survey was first carried out in 2003. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар