Developing a country typology for analysing quality of life in Europe

Report
Обновено
14 November 2014
Публикувано
14 November 2014
Formats
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Обзор

As the European Union grows in size and diversity, it becomes increasingly challenging to summarise the impact of state actions on the lives of citizens. One approach to this complexity is to group countries based on characteristics relevant to quality of life. This report develops a country typology focused on quality of life as a multidimensional concept. It draws on (a) a review of the literature on country groups, (b) an empirical cluster analysis of macro-level indicators of state capacity and action and (c) an analysis of data on quality of life from the 2012 European Quality of Life Survey. This report develops a typology of the 34 countries included in this survey (the 28 EU Member States as well as the former Yugoslav Republic of Macedonia, Iceland, Kosovo, Montenegro, Serbia and Turkey). Drawing mainly on a synthesis of the literature, it goes on to recommend an eight-group system, which can be collapsed into five or three groups depending on the requirements of the analysis. An executive summary is available.

 • Full report

  Number of Pages: 
  92
  Reference No: 
  EF1447
  ISBN: 
  978-92-897-1230-9
  Catalogue: 
  TJ-04-14-758-EN-N
  DOI: 
  10.2806/74521
  Catalogue info

  Developing a country typology for analysing quality of life in Europe

  As the European Union grows in size and diversity, it becomes increasingly challenging to summarise the impact of state actions on the lives of citizens. One approach to this complexity is to group countries based on characteristics relevant to quality of life. This report develops a country typology focused on quality of life as a multidimensional concept.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF14471
  Catalogue info

  Разработване на типология на държавите за анализ на качеството на живот в Европа

  Authors: 
  Eurofound

  С разширяването на границите на Европейския съюз и нарастването на неговото многообразие става все по-трудно да бъдат обобщени резултатите от действията на държавите върху живота на гражданите. Един от възможните подходи за преодоляване на това положение е държавите да бъдат разделени на групи въз основа на характеристики, свързани с качеството на живот. В този доклад е представена типология на държавите, насочена към качеството на живот като концепция с много измерения. Съдържанието на доклада се основава на: а) преглед на научната литература в областта на групирането на държавите, б) емпиричен клъстерен анализ на показатели на макроравнище за капацитета и действията на държавите и в) анализ на данните за качеството на живот, получени в резултат на Европейското проучване на качеството на живот от 2012 г. В доклада е представена разработената типология на 34-те държави, обхванати от това проучване (28-те държави членки на ЕС, както и Бившата югославска република Македония, Исландия, Косово, Черна гора, Сърбия и Турция). Въз основа главно на обобщен анализ на научната литература в доклада се препоръчва използване на система с осем групи, която може да бъде заменена със система с пет или три групи, в зависимост от целите на анализа.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар