Quality of life in Europe: Families in the economic crisis

Report
Обновено
31 March 2014
Публикувано
26 March 2014
pdf
Форми
Executive summary in 25 languages
Свали

Обзор

The economic crisis has reshaped the lives of millions of European citizens. But how has it affected families with children? Children are more at risk of poverty or social exclusion than the overall population in a large majority of EU countries; hence, it is important to unRead more
The economic crisis has reshaped the lives of millions of European citizens. But how has it affected families with children? Children are more at risk of poverty or social exclusion than the overall population in a large majority of EU countries; hence, it is important to understand how the crisis has affected the households in which these children grow up. This report describes the changing quality of life across the EU for different types of families with children and compares their living standards and social situation. Grouping the EU Member States into four categories on the basis of the flexibility or otherwise of their family policies, it also examines potential patterns that may be related to different family policy approaches. Themes that emerge from the findings include the particular challenges facing lone parents, the greater difficulties facing jobless families since the onset of the crisis, and the increasing extent of conflict parents experience in seeking to balance their work and family lives. 
Read less

Форми

 • Доклад

  Брой страници: 
  80
  Референтен №: 
  ef1389
  ISBN: 
  978-92-897-1138-8
  Каталожен номер: 
  TJ-01-13-770-EN-C
  DOI: 
  10.2806/49619
  Catalogue info

  Quality of life in Europe: Families in the economic crisis

  The economic crisis has reshaped the lives of millions of European citizens. But how has it affected families with children? Children are more at risk of poverty or social exclusion than the overall population in a large majority of EU countries; hence, it is important to understand how the crisis has affected the households in which these children grow up. This report describes the changing quality of life across the EU for different types of families with children and compares their living standards and social situation. Grouping the EU Member States into four categories on the basis of the flexibility or otherwise of their family policies, it also examines potential patterns that may be related to different family policy approaches. Themes that emerge from the findings include the particular challenges facing lone parents, the greater difficulties facing jobless families since the onset of the crisis, and the increasing extent of conflict parents experience in seeking to balance their work and family lives.

  Форми

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Референтен №: 
  ef13891
  Catalogue info

  Качеството на живот в Европа: семействата по време на икономическата криза

  Автор(и): 
  Eurofound
  Икономическата криза преобрази живота на милиони европейски граждани. Как обаче тя засегна семействата с деца? Децата са изложени на по-голям риск от бедност или социално изключване, отколкото общото население в голямото мнозинство държави; поради това е важно да се разбере как кризата е засегнала домакинствата, в които тези деца растат. В настоящия доклад е описано променящото се качество на живот в ЕС за различните видове семейства с деца и се сравняват техните стандарти на живот и социалното им положение. Докладът групира държавите членки на ЕС в четири категории въз основа на степента на гъвкавост на техните семейни политики и изследва също потенциалните модели, които могат да бъдат свързани с различни подходи към семейната политика. Темите, които се очертават в резултат на направените констатации, включват специфичните предизвикателства пред самотните родители, по-големите трудности, пред които са изправени семействата на безработни от момента на възникването на кризата, и нарастващия конфликт, на който са изложени родителите в усилията си да съчетаят професионалния и семейния живот.


  На разположение за изтегляне на 25 езика

  Свали

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2012

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2012, the third edition of the survey. The survey was first carried out in 2003. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар