Quality of life in Europe: Families in the economic crisis

Report
Обновено
31 March 2014
Публикувано
26 March 2014
Formats
 • Download full reportPDF

Обзор

The economic crisis has reshaped the lives of millions of European citizens. But how has it affected families with children? Children are more at risk of poverty or social exclusion than the overall population in a large majority of EU countries; hence, it is important to understand how the crisis has affected the households in which these children grow up. This report describes the changing quality of life across the EU for different types of families with children and compares their living standards and social situation. Grouping the EU Member States into four categories on the basis of the flexibility or otherwise of their family policies, it also examines potential patterns that may be related to different family policy approaches. Themes that emerge from the findings include the particular challenges facing lone parents, the greater difficulties facing jobless families since the onset of the crisis, and the increasing extent of conflict parents experience in seeking to balance their work and family lives. An executive summary is available - see Related content.
 • Full report

  Number of Pages: 
  80
  Reference No: 
  ef1389
  ISBN: 
  978-92-897-1138-8
  Catalogue: 
  TJ-01-13-770-EN-C
  DOI: 
  10.2806/49619
  Catalogue info

  Quality of life in Europe: Families in the economic crisis

  The economic crisis has reshaped the lives of millions of European citizens. But how has it affected families with children? Children are more at risk of poverty or social exclusion than the overall population in a large majority of EU countries; hence, it is important to understand how the crisis has affected the households in which these children grow up. This report describes the changing quality of life across the EU for different types of families with children and compares their living standards and social situation. Grouping the EU Member States into four categories on the basis of the flexibility or otherwise of their family policies, it also examines potential patterns that may be related to different family policy approaches. Themes that emerge from the findings include the particular challenges facing lone parents, the greater difficulties facing jobless families since the onset of the crisis, and the increasing extent of conflict parents experience in seeking to balance their work and family lives.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef13891
  Catalogue info

  Качеството на живот в Европа: семействата по време на икономическата криза

  Authors: 
  Eurofound
  Икономическата криза преобрази живота на милиони европейски граждани. Как обаче тя засегна семействата с деца? Децата са изложени на по-голям риск от бедност или социално изключване, отколкото общото население в голямото мнозинство държави; поради това е важно да се разбере как кризата е засегнала домакинствата, в които тези деца растат. В настоящия доклад е описано променящото се качество на живот в ЕС за различните видове семейства с деца и се сравняват техните стандарти на живот и социалното им положение. Докладът групира държавите членки на ЕС в четири категории въз основа на степента на гъвкавост на техните семейни политики и изследва също потенциалните модели, които могат да бъдат свързани с различни подходи към семейната политика. Темите, които се очертават в резултат на направените констатации, включват специфичните предизвикателства пред самотните родители, по-големите трудности, пред които са изправени семействата на безработни от момента на възникването на кризата, и нарастващия конфликт, на който са изложени родителите в усилията си да съчетаят професионалния и семейния живот.  Изтегляне PDF: BG (pdf 50.04 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар