Quality of life in Europe: Trends 2003‑2012

Report
Обновено
12 February 2014
Публикувано
04 February 2014
Formats
 • Download full reportPDF

Обзор

Eurofound has conducted the European Quality of Life Survey EQLS) in 2003, 2007 and 2011. This report compares the results from the three waves to provide evidence of trends and change in the quality of life of Europeans over a decade. It also examines whether differences across EU Member States have narrowed or remained stable. One of its findings is that subjective well-being has remained stable across the EU as whole, but it also finds that financial strain in households has grown in the wake of the economic crisis. The report proposes a more active approach to social protection, as lower household income is a strong negative influence on quality of life, and especially so in an economic downturn.
 • Full report

  Number of Pages: 
  114
  Reference No: 
  ef1364
  ISBN: 
  978-92-897-1126-5
  Catalogue: 
  TJ-01-13-478-EN-C
  DOI: 
  10.2806/46819
  Catalogue info

  Quality of life in Europe: Trends 2003‑2012

  Eurofound has conducted the European Quality of Life Survey EQLS) in 2003, 2007 and 2011. This report compares the results from the three waves to provide evidence of trends and change in the quality of life of Europeans over a decade. It also examines whether differences across EU Member States have narrowed or remained stable. One of its findings is that subjective well-being has remained stable across the EU as whole, but it also finds that financial strain in households has grown in the wake of the economic crisis. The report proposes a more active approach to social protection, as lower household income is a strong negative influence on quality of life, and especially so in an economic downturn.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef13641
  Catalogue info

  Качеството на живот в Европа: тенденции през периода 2003—2012 г.

  Authors: 
  Eurofound
  Еurofound проведе Европейското проучване за качеството на живот (ЕQLS) през 2003, 2007 и 2011 г. В настоящия доклад са съпоставени резултатите от трите издания, с цел да се получат данни за тенденциите и измененията в качеството на живот на европейците в течение на едно десетилетие. В доклада се изследва също дали различията между държавите членки на ЕС са намалели, или са останали стабилни. Една от констатациите на доклада е, че субективното благополучие като цяло е останало стабилно в ЕС, но в него е установено също, че финансовите затруднения в домакинствата са нараснали в условията на икономическата криза. В доклада се предлага по-активен подход към социалната закрила, тъй като ниските доходи на домакинствата оказват силно отрицателно въздействие върху качеството на живот, още повече в условията на икономически спад.  Изтегляне PDF: BG (pdf 58.44 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар