Representativeness of the European social partner organisations: Chemical sector

Report
Обновено
16 December 2014
Публикувано
28 November 2014
pdf
Форми
Executive summary in 22 languages
Свали
Автор(и): 
Sanz de Miguel, Pablo

Обзор

This study provides information aimed at encouraging sectoral social dialogue in the chemical sector. The study is divided into three parts: a summary of the sector’s economic and employment background; an analysis of the social partner organisations in all EU Member States, with emphasis on theiRead more

This study provides information aimed at encouraging sectoral social dialogue in the chemical sector. The study is divided into three parts: a summary of the sector’s economic and employment background; an analysis of the social partner organisations in all EU Member States, with emphasis on their membership, their role in collective bargaining, social dialogue and public policy and their national and European affiliations; and finally an analysis of the relevant European organisations, particularly their membership composition and their capacity to negotiate. The aim of Eurofound’s series of representativeness studies is to identify the relevant national and supranational social partner organisations in the field of industrial relations in selected sectors. The impetus for these studies arises from the goal of the European Commission to recognise the representative social partner organisations to be consulted under the provisions of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU).

Read less

Форми

 • Доклад

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Референтен №: 
  EF14681
  Catalogue info

  Представителство на европейските организации на социалните партньори: Сектор на химическата промишленост

  Автор(и): 
  Eurofound

  Настоящото проучване предоставя информация, чиято цел е да се насърчи секторният социален диалог в сектора на химическата промишленост. Проучването е разделено на три части: кратко изложение на икономическата среда и условията на заетост на сектора; анализ на организациите на социалните партньори във всички държави членки на ЕС, с акцент върху членската им маса, ролята им в колективното договаряне, социалния диалог и обществената политика, както и членуването им в национални и европейски организации; и накрая, анализ на съответните европейски организации, по-конкретно по отношение на членския им състав и капацитета им за преговаряне. Целта на поредицата  от проучвания на Еurofound за представителството е да се определят националните и наднационалните организации на социалните партньори в областта на индустриалните отношения в подбрани сектори. Подтик за тези проучвания е целта на Европейската комисия да идентифицира представителните организации на социалните партньори, с които следва да се провеждат консултации съгласно разпоредбите на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Проучването беше съставено на базата на националните доклади, изготвени от националните кореспонденти на Еurofound в отговор на изпратен въпросник.

  На разположение за изтегляне на 22 езика

  Свали

Part of the series

 • Sectoral social dialogue

  Eurofound's representativeness studies are designed to allow the European Commission to identify the ‘management and labour’ whom it must consult under article 154 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). This series consists of studies of the representativeness of employer and worker organisations in various sectors.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар