Working conditions and job quality: Comparing sectors in Europe - Overview report

Report
Публикувано
4 March 2014
pdf
Форми
Executive summary in 24 languages
Свали

Обзор

This report and the accompanying 33 sectoral information sheets aim to capture the diversity prevalent across sectors in Europe in terms of working conditions and job quality. The information sheets indicate how workers in each sector compare to the European average for all Read more
This report and the accompanying 33 sectoral information sheets aim to capture the diversity prevalent across sectors in Europe in terms of working conditions and job quality. The information sheets indicate how workers in each sector compare to the European average for all workers, as well as highlighting differences and similarities among different groups of workers. The report pinpoints trends across sectors in areas such as working time and work–life balance, work organisation, skills and training, employee representation and the psychosocial and physical environment. It identifies sectors that score particularly well or particularly poorly in terms of job quality and sheds light on differences between sectors in terms of health and well-being. 

Read more information on the individual sectors.
 

Read less

Форми

 • Доклад

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Референтен №: 
  ef13841
  Catalogue info

  Условия на труд и качество на работните места: сравнение между секторите в Европа

  Автор(и): 
  Eurofound
  Настоящият доклад и придружаващите го 33 информационни листове имат за цел да обхванат многообразието в различните сектори в Европа по отношение на условията на труд и качеството на работните места. В информационните листове работниците във всеки сектор са съпоставени със средните европейски стойности за всички работници и се посочват различията и сходствата между различните групи работници. В доклада са посочени тенденциите в различните сектори в области, като работно време и съвместяване на професионалния и личния живот, организация на труда, умения и обучение, представителство на работниците и психосоциална и материална среда. В него са посочени секторите, които имат особено добри или особено лоши резултати за качеството на работните места и се хвърля светлина върху различията между секторите по отношение на здравето и благополучието.


  На разположение за изтегляне на 24 езика

  Свали

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар